Вернуться на общую страницу Женская историческая ночь

2016

В 2016 году группа норвежских студентов Норвежского университета естественных и технических наукв честь Женской исторической ночи провела акцию и создала сайт под названием “Где женщины?”

Hvor er kvinnene?

Fraværet av kvinner og kvinnelige perspektiver er også i akademia en del av den systematiske undertrykkinga og usynliggjøringa som har eksistert, og som dessverre også fortsatt eksisterer. Dette gjelder særlig historiske kvinner, hvis samtidige innflytelse og arv ikke blir anerkjent i dagens historiebøker og -innføringer.

De kvinnene som har fått sin rettmessige plass, kan vi stort sett takke forkjempere for kvinner for. At få kvinner er kanonisert eller geniforklarte, sier nødvendigvis noe om hvilke verdier de som har skrevet historien har og hvordan historien er skrevet. For kan egentlig filosofi- og vitenskapshistorien hevde å være kjønnsblind og verdinøytral når viktige kvinner forbigås eller avskrives?

Vi mener det finnes kvinner i filosofi- og vitenskapshistorien som bør innlemmes i pensum, og vi ber NTNU ta debatten. Å utelate kvinner synes å være et bevisst valg, da pensumlister og kanonisering baseres på en utvelgelsesprosess. Vi ber NTNU velge på nytt, og har derfor laga ei alternativ pensumliste til ex.phil for humaniora og samfunnsvitenskap (EXPH0003) for å hjelpe dem igang.

På denne alternative pensumlista er det representert flere kvinner, samtidig som vi mener å ha beholdt bredden til faget. Tove Pettersens Filosofiens annet kjønn fungerer som en innføringsbok. Et viktig poeng er at vi ikke tar til orde for et ex.phil-pensum bestående utelukkende av kvinnelige tenkere eller et pensum hvor den kjønna signaturen og det “kvinnelige” er det mest spennende.

Det vi ønsker oss er et ex.phil hvor også andre historiske og post-moderne perspektiv, som for eksempel syn på kjønn og feministisk filosofi, skal fungere i et dialektisk forhold med historien og pensumet slik det foreligger i dag. Vi mener at det å åpne for flere kvinnelige tenkere vil åpne for utradisjonelle perspektiv på temaer som gjerne har blitt ignorert.

Ikke alle de kunnskapsrike kvinnene får plass på pensum, dessverre. Derfor har vi begynt å lage en kursorisk liste for de ekstra ivrige studentene, med vitenskapskvinner fra en rekke fagfelt som har bidratt sterkt innenfor sine områder.

Denne aksjonen ble gjennomført i forbindelse med Kvinnehistorisk natt 8. mai 2016. Gruppa vår består av enkeltpersoner og er ikke tilknyttet noen organisasjon eller politisk parti.

Ønsker du kontakt med oss, kan du sende mail til aksjonexphil@gmail.com

 

Мы являемся группой студентов из разных учебных программ в HF и SVT,  уставшей от невидимости женщин в учебной программе ex.phil, а также во многих дисциплинах в целом.

Отсутствие женщин и взглядов женщин также является частью систематического угнетения и невидимости, которые существовали и, к сожалению, всё еще существуют. Это особенно верно в отношении исторических женщин, чье современное влияние и наследие не признаются в современных учебниках истории и введениях.

За женщин, которые получили свое законное место, мы можем во многом поблагодарить феминисток. Тот факт, что немногие женщины канонизированы или считаются гениальными, говорит о том, какие ценности имеют те, кто написал историю, и как она написана. Может ли история философии и науки фактически претендовать на то, чтобы быть слепой и нейтральной по отношению к ценностям, когда значимые женщины игнорируются или списываются?

Мы считаем, что в истории философии и науки есть женщины, которых следует включить в учебный план, и мы просим NTNU провести дебаты. Пропуск женщин, кажется, является осознанным выбором, поскольку учебные планы и канонизация основаны на процессе отбора. Мы просим NTNU выбрать снова, и поэтому создали альтернативный учебный план для ex.phil для гуманитарных и социальных наук (EXPH0003), чтобы помочь им начать.

В этом списке альтернативных учебных программ представлены несколько женщин, и в то же время мы считаем, что сохранили широту предмета. “Философы” служит вступительной книгой. Важным моментом является то, что мы не защищаем учебную программу ex.phil, состоящую исключительно из женщин-мыслителей, или учебную программу, где гендерная характеристика и «женщина» являются наиболее представленной.

То, что мы хотим, это ex-phil, где другие исторические и постмодернистские перспективы, такие как взгляды на гендерные аспекты и феминистскую философию, будут функционировать в диалектических отношениях с историей и учебной программой, как сегодня. Мы считаем, что открытие для большего числа женщин-мыслителей позволит получить нетрадиционный взгляд на темы, которые часто игнорировались.

К сожалению, не все известные женщины вписываются в учебную программу. Вот почему мы начали составлять краткий список для студентов, которые хотят учиться, с учеными-женщинами из ряда дисциплин, которые внесли большой вклад в своих областях.

Эта кампания была проведена в связи с Женской исторической ночью 8 мая 2016 года. Наша группа состоит из отдельных лиц и не связана ни с какой организацией или политической партией.

Если вы хотите связаться с нами, вы можете отправить электронное письмо на aksjonexphil@gmail.com

Список женских текстов, предложенных студентами, достаточно интернациональный, чтобы заинтересовать русскоговорящих учёных:

Alternativ pensumliste EXPH0003

Bøker:

Pettersen, T. (2011). Filosofiens annet kjønn. Oslo: Pax.

Kompendium:

Arendt, H. (2003).Some questions on moral philosophy” i Responsibilty and Jugdment. New York: Schocken Books.

Trotter Cockburn, C. (1702). Defence of Mr. Locke’s Essay of Human Understanding

O’Neill, O. (2008). “A Simplified Account of Kant’s Ethics” i Gendler-Siegel-Cahn, The Elements of Philosophy, New York: Oxford University Press, s. 112-114

de Beauvoir, S. (2009). “Pyrrhos og Cineas” i Pyrrhos og Cineas – Tvetydighetes etikk. Oslo: Pax

de Beauvoir, S. (2009). “Innledning” i Det annet kjønn (oversettelse ved B. Christiansen) Oslo: Pax, 2000, s. 33-48.

Bourdieu, P. (1998) – Den maskuline dominans. Oslo: Pax

Sontag, S. 1966 – “Against Interpretation” i Against Interpretation. New York: Farrar, Straus and Giroux

Pollock, G. (1988/1992) “Vision, voice and power: feminist art histories and Marxism” i Vision and Difference. Cambridge: The University Press

Kursorisk pensum:

Linda Alcoff og Elizabeth Porter – Feminist Epistemologies

G. E. M Anscombe – Intention

Elizabeth Anderson – “Feminist Epistemology: An Interpretation and Defense”. Hypatia

Mary Astell –  A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of Their True and Greatest Interest

Mary Astell – A Serious Proposal, Part II

Seyla Benhabib – “Feminism and the Question of Postmodernism” i Situating the Self.

Hilde Bondevik og Linda Rustad – Kjønnsperspektiver i filosofihistorien

Susan Bordo – The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture

Inga Bostad og Elin Svenneby – Gender – an issue for philosophy?

Deborah Boyle – “Margaret Cavendish’s Nonfeminist Natural Philosophy.” Configurations 12

Judith Butler – Gender Trouble

Judith Butler – “Variation on sex and gender, Beauvoir, Wittig, Foucault” The Judith Butler reader

Judith Butler – “Subjekt kjønn og begjær” i  Feministiske tenkere.

Judith Butler – “Queerkritik”. Kjønet Brinner Bokførlaget Natur og Kultur

Nancy Cartwright –  How the Laws of Physics Lie

Nancy Cartwright –  The Dappled World: A Study of the Boundaries of Science

Margaret Cavendish –  Philosophical Letters (1664)

Helene Cixous – Three Steps on the Ladder of Writing

Patricia Churchland –  How the Laws of Physics Lie

R. W. Connell – Masculinities

R. W. Connell – Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics

Drucilla Cornell – “Living thogether: Psychic Space and the demand for Sexual Equality”. Continental Feminism Reader

Dorothy Dinnerstein – The Mermaid and the Minotaur

Shoshanna Felman – Women and madness

Nancy Fraser –  Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange

Nancy Fraser –  Unruly practices: power, discourse, and gender in contemporary social theory

Philippa Foot – Moral Dilemmas: And Other Topics in Moral Philosophy

Philippa Foot – Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy

Carol Gilligan – «Moral orientetion and Moral development”. Woman and Moral Theory

Carol Gilligan – Med en annen stemme

Olympe de Gauges –  Erklæring om kvinnens og borgerinnens rettigheter

Emma Goldmann -“Artistotle and Kant on Morality and Practical Reasoning”

Marie de Gournay –  The Equality of Men and Women

Sandra M. Gilbert og Susan Gubar – The Madwoman in the Attic

Sandra Harding – The Science Question in feminism

Sandra Harding – Whose science? Whose knowledge?

Sandra Harding – Merrill B. Hintikka (ed.), Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science.

Sandra Harding – Feminism and Methodology: Social Science Issues

Donna Haraway – “Situated Knowlegdes: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspectives” i Feminist Studies

Donna Haraway – A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century”

Rosalind Hursthouse –  On Virtue Ethics

Elin Dehli Høgmann – “Hvor ble det av kvinnene? En analyse av kvinnelige filosofers fravær i den filosofiske kanon” Masteroppgave, UiO.

Luce Irigaray – “Könsskillnadens etik”. Könsskillnadens etik og andrea texter.

Barbara Johnson – A World of Difference

Barbara Johnson – The Feminist Difference

Julia Kristeva – Svart sol

Genevieve Lloyd: Mannlig og kvinnelig i vestens filosofi.

Audre Lorde – Sister Outsider: Essays and Speeches.

Rosa Luxemburg – Reform or revolution (1900)

Catharine Macauley –  Treatise of the Immutability of Moral Truth

Nancy K. Miller – The Poetics of Gender

Kate Millett – Sexual Politics

Chandra Talpade Mohanty – Under et vestlig blikk”, Feministiske tenkere.

Toril Moi – Sexual/Textual Politics

Toril Moi – Jeg er en kvinne: Det personlige og det filosofiske

Toril Moi – Simone de Beauvoir: The Making of an Intellectual Woman

Iris Murdoch – The Sovereignty of Good

Hjørdis Nerheim – Kvinneperspektivet i filosofien – Premisser for å forstå den moderne kvinnens situasjon

Martha C. Nussbaum – “Women and Cultural universals”. Feminist Theory

Martha C. Nussbaum – Essays on Aristotle’s De anima.

Susan Moller Okin – Justice, Gender, and the Family.

Ingeborg Owesen – “Om å kanonisere det som har undratt seg kanonisering: Feminisme og filosofihistorie”. Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 4, 2010.

Oyeronke Oyewumi: «Kønnets begrepsliggjørelse ”, Feministiske tenkere

Isabel Paterson – The God of the Machine

Christine de Pizan – The Book of the City of Ladies

Ayn Rand – Philosophy, who needs it?

Adrienne Rich –  Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution

Ingebjørg Seip – “Naturrelasjon og subjektdannelse, Jakten på den situerte kroppen”. Norsk filosofisk tidsskrift 1. 2010

Ingebjørg Seip – “Towards an Aesthetics of Reversibility, or what Merleau-Ponty did not want to learn from Kant” Nordic Journal of Aesthetics.

Vigdis Songe-Møller – Den greske drømmen om kvinnens overflødighet

Sophia –  Woman not Inferior to Man: or, a Short and Modest Vindication of the Natural Right of the Fair-Sex to a Perfect Equality of Power, Dignity and Esteem with the Men.

Gayatri Spivak – Can the subaltern speak?

Elin Svenneby – Også kvinner, Glaukon!

Joan Tronto – Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethics of Care

Vita Brevis – Brev til St. Augustin

Jo Wallwork – “Disruptive Behaviour in the Making of Science: Cavendish and the Community of Seventeenth-Century Science.” Early Modern Englishwomen Testing Ideas.

Mary Ellen Waithes – A History of Women Philosophers

Lisa Walters – Margaret Cavendish: Gender, Science and Politics

Mary Warnock – Women Philosophers

Simone Weil – The Way of Justice as Compassion

Else Wiestad – De store hundreårsbølgene: kjønnsdebatten gjennom 300 år.

Else Wiestad – “Hvor ble det av kvinnene?” Norsk filosofisk tidsskrift, 2010

Mary Wollstonecraft (1792) – A vindication of the rights of women

Susan R. Wolf –  Freedom Within Reason

Virginia Woolf – A room of one’s own

Judith Zinsser og Julie Hayes – Emelie du Chatelet: Rewriting Enlightenment Philosophy and Science.

— The letters of Hildegard of Bingen.

Re-reading the Canon, Pennsylvania State University Press.

 

2017

источник Blazer Fanzine опубликовал карту Осло, на которой синим были обозначены улицы, названные в честь мужчин, а розовым – в честь женщин.

Det begynte som et tankeeksperiment. Skal vi nå se, hvordan ville Oslo sett ut om vi fargela gatene etter navn? Blått for gater som har navn etter menn, og så bruker vi rosa på alt som er oppkalt etter kvinner. (For en gangs skyld har ”gutte- og jentefarger” faktisk noe for seg.) Som sagt så gjort. Det ble en kveld med tusjing og googling, og vi lærte om slaktermestre, professorer, statsråder, eiendomsmagnater og utenlandske forretningsmenn – menn som i sin tid ble ansett som så viktige at de fortjente å sette merket sitt på bykartet.

Nå stemmer ikke kartet lenger med terrenget. Norge er langt ifra ”a man’s world”, og det er ingen grunn til at vi skal gå rundt på blått land. De siste par hundreåra har nasjonen fostret nok verdige kvinnelige kandidater til å male både tre og fire bydeler rosa.

Derfor vil vi fremme et krav til bystyret eller ordføreren eller Storting eller Regjering eller hvem det nå enn er som sitter med makta til å skifte ut gatenavn: GJØR DET!

Ja visst blir det smertefullt. Forandring gjør vondt. Og det blir sikkert kaotisk en periode, for Postvesen og taxisjåfører og folk med endringsvegring. Kostbart også. Men gjør det likevel. In the name of likestilling. For det her går bare ikke an.

Marie Laland Ekeli, for REDAKSJONEN

Это началось как мысленный эксперимент. Теперь давайте посмотрим, как бы выглядел Осло, если бы мы раскрасили улицы в зависимости от их названия? Синий для улиц, названных в честь мужчин, розовый – для всего, что названо в честь женщин. (На этот раз в различных цветах для мальчиков и девочек есть какой-то смысл.) Сказано-сделано. Это был вечер скроллинга и поиска в гугле, и мы узнали о мясниках, профессорах, министрах, магнатах недвижимости и иностранных бизнесменах – мужчинах, которых в свое время считали настолько важными, что они заслуживали того, чтобы оставить след на карте города.

Теперь карта больше не соответствует местности. Норвегия далека от “мужского мира”, и нет никаких причин, по которым мы должны ходить по синей земле. За последние пару веков нация подготовила достаточно достойных кандидатов-женщин, чтобы раскрасить как три, так и четыре района в розовый цвет.

Вот почему мы хотим выдвинуть требование для городского совета, мэра, стортинга, правительства или любого, кто имеет право менять названия улиц: ДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Да, это будет больно. Перемены болезненны. И, возможно, какое-то время это создаст сложности для почтовой службы, таксистов и людей, которые отказываются меняться. Это будет затратно. Но сделайте это в любом случае. Во имя равенства.

Мари Лаланд Экели, для редакции

 

Портрет товарища Землячки

7.9.2016 Статья Любавы Малышевой для Радио Свобода источник

Женская историческая ночь – акция ненасильственного прямого действия, целью которой является возвращение женских имен в пространство города, истории, культуры. Акцию придумали радикальные феминистки из норвежского города Берген. Ежегодно 8 мая участницы расклеивают плакаты с именами правозащитниц, просветительниц, ученых, музыкантов, переименовывают памятники и улицы. Плакаты Женской исторической ночи можно было видеть на улицах городов России, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Казахстана, Франции.

После того как акция стала интернациональной, появились конфликтные темы. Например, кто и что может быть на плакатах, что такое женская история и что такое – хроника патриархата. Неожиданным камнем преткновения стала дата. Во многих российских городах активистки почему-то решили совместить Женскую историческую ночь с празднованием 9 мая. Как объясняли сами участницы, “чтобы два раза не ходить”.

Читать весь текст

Анонс акции в Осло 2017

8.5.2017 Kvinnefronten источник

8 mai skal vi farge gatene med kvinner!

Visste du at hele 12 menn (kanskje fler) har to gater/plasser oppkalt etter seg? Disse:  Arne Garborgs vei/Arne Garborgs plass, Cristian Fredriks plass/Christian Fredriks vei, Evald Ryghs gate/Evald Ryghs plass, Fridtjof Nansens plass/Fridjof Nansens gata, Hans Nielsen Hauges gate/Hans Nielsen Hauges plass, John Collets Alle/ John Collets plass, Olav Kyrres gate/Olav Kyrres plass, Peder Ankers plass/Peder Ankers vei, Rolf Hofmos gate/Rolf Hofmos plass, St. Halvards gate/St.Halvards plass, St.Olavs gate/St. Olavs plass, Thomas Hefteys gate/Thomas Hefteys plass,

Er det på grunn av mangelen på kvinner? Nei, selvsagt ikke.

Kvinnefronten har laget en liste over viktige historiske kvinner som bør få oppkalt sted/plass/gate etter seg:

8 мая мы украсим улицы женщинами!

Знаешь ли ты, что в честь 12 мужчин (возможно и большего количества) названы 2 улицы или площади? Перечисляют имена. Это из-за отсутствия жещин? Нет, конечно нет. Женский фронт сделал список из 32 женщин, значимых для истории, в честь которых надо назвать место-площадь-улицу.  Список рос с годами и мы приводим его на странице 2019 года. Или же по ссылке на анонс источник

Det er kun avdøde og norske som kan få noe oppkalt etter seg i Norge.

Men når vi går ut å farger gatene med kvinner, så behøver vi ikke følge den regelen, så her har vi bilder av flere andre: (Bare å laste ned, og printe ut – og henge opp på lovlige steder)

I går ga kvinneaktivister byen en rekke nye gatenavn, oppkalt etter kvinner. Les og se bildene

– Visste du at hele 12 menn har to gater og plasser oppkalt etter seg i Oslo? Det akter vi å gjøre noe med i dag, sier Cathrine Linn Kristiansen, fra Kvinnefronten.

Kvinnefronten, Feministisk initiativ og Kvinnegruppa Ottar markerte «kvinnehistorisk natt» i går. Det gjorde de ved å endre flere av byens gatenavn til navn på kvinner de ønsker å hedre. Et hundretalls personer hang opp plakater med kvinner de mener fortjener en gate eller plass oppkalt etter seg.

– Kvinners bragder blir ikke verdsatt

– Kvinners historie har alltid blitt usynliggjort. At det er menn som preger bybildet, henger sammen med at det er menn som historisk har hatt makten. Kvinners bragder har ikke blitt sett på som like mye verdt. Men Oslo og andre byer har et ansvar for å gi kvinner en plass i bybildet og vise at kvinner i vår historie er like viktige som menn, sier Cathrine Linn Kristiansen.

Hun mener det er latterlig kvinner i 2017 fremdeles blir usynliggjort og mener vi må endre holdningen vår til kvinners historie.

– Hele 12 eller flere menn har minst to gater oppkalt etter seg, mens for eksempel Katti Anker Møller ikke har en eneste gate oppkalt etter seg. Likestilling kommer ikke av seg selv, men fordi kvinner selv kjemper for sine rettigheter, sier Kristiansen.

– Mange kvinner er blitt forbigått

Hun kunne fortelle at Kvinnefrontens kontakt med bystyret så langt ikke har gitt noen resultater.

– En strategisk byutvikling må inkludere kjønnsbalanse. Menn kvoterer menn, og menn velger menn når gater skal døpes. Likestilling kommer som kjent ikke av seg selv. Derfor må det politisk styring til.

Kristiansen kan nevne flere navn på kvinner hun savner i bybildet.

– Noen tror kanskje det ikke er nok kvinner å ta av i Oslos gater, men det er selvfølgelig bare tull. Blant kvinner som har blitt forbigått er Amalie Skram, Rachel Grepp, Elisa Ottesen-Jensen og Edith Carlmar.

– Vi ønsker likhet og rettferdighet

Nå ønsker kvinnefronten en forandring.

– Vi ønsker å øke bevisstheten rundt kvinnehistorien og å få folk til å tenke at Oslo ikke trenger å være en by med mannsdominans. Vi vil ha lik representasjon av kvinner og menn, og det tror jeg de fleste syns er viktig og riktig å kreve, sier Kristiansen.

I går kveld gikk oslokvinnene rundt med alternative skilt som de hang opp i byen. Her ser du noen av de nye gatenavnene:

– Знаете ли вы, что в честь 12 мужчин названы по две улицы и площади в Осло? Мы намерены что-то предпринять сегодня, говорит Катрин Линн Кристиансен из Женского фронта.

Женский Фронт, Феминистская Инициатива и Женская Группа Оттар отмечали вчера “историческую ночь женщин”. Они сделали это, изменив несколько названий улиц города в честь женщин, которых они хотят почтить. Сотни людей повесили плакаты с женщинами, которые, по их мнению, заслуживают улицы или места, названного в их честь.

– Женские достижения не оценены.

– Женская история всегда была невидимой. Тот факт, что есть люди, которые характеризуют городской пейзаж, связан с тем, что есть люди, которые исторически имели власть. Достижения женщин не считались стоящими. Но Осло и другие города обязаны предоставить женщинам место в городской среде и показать, что женщины в нашей истории так же важны, как и мужчины, говорит Катрин Линн Кристиансен.

Она считает, что квир-женщины в 2017 году все еще невидимы, и считает, что мы должны изменить наше отношение к истории женщин.

– У более чем 12 мужчин есть как минимум две улицы, названные в их честь, в то время как, например, у Катти Анкер Меллер нет ни одной улицы, названной в её честь. Гендерное равенство приходит не само по себе, а потому, что сами женщины борются за свои права, говорит Кристиансен.

– Многие женщины были обойдены

Она могла бы сказать, что контакт Женского фронта с городским советом пока не дал никаких результатов.

– Стратегическое развитие городов должно включать гендерный баланс. Мужчины цитируют мужчин, а мужчины выбирают мужчин, когда улицы должны получать названия. Как известно, равенство не приходит само по себе. Вот почему он нуждается в политическом контроле.

Кристиансен может упомянуть несколько имен женщин, которых ей не хватает в городском пейзаже.

– Кто-то может подумать, что женщин на улицах Осло достаточно, но, конечно, это чепуха. Среди женщин, которых обошли стороной, Амали Скрам, Рэйчел Грепп, Элиза Оттесен-Дженсен и Эдит Карлмар.

– Мы хотим равенства и справедливости

Теперь женский фронт хочет перемен.

– Мы хотим повысить осведомленность об истории женщин и заставить людей думать, что Осло не обязательно должен быть городом с мужским доминированием. Мы хотим равного представительства женщин и мужчин, что, по моему мнению, большинство людей считает важным и правом требовать, говорит Кристиансен.

Прошлой ночью женщины Осло ходили с альтернативными знаками, когда они вешали трубку в городе. Вот некоторые из новых названий улиц (список из анонса)

Kvinnehistorisk overtagelse av Oslos gater 2017

Plakater henges opp under kvinnehistorisk natt i Oslo. Foto: Yasemin Yildiz

9.5.2017 Nora Birkeland,  masterstudent i historie ved universitetet i Oslo источник

Av Oslos gater som er oppkalt etter personer er 750 oppkalt etter menn, mens kun 100 er oppkalt etter kvinner. Derfor tok vi saken i egne hender under Kvinnehistorisk natt.

I går gikk vi ut i gatene i Oslo i regi av Kvinnehistorisk natt og hang opp nye gatenavn oppkalt etter kvinner. Av Oslos gater som er oppkalt etter personer er 750 oppkalt etter menn, mens kun 100 er oppkalt etter kvinner. Dette er et symptom på en situasjon hvor kvinner blir underrepresentert i framstillinger av fortiden.

Historien, vår fortid, er eid av alle og angår alle, og det er derfor spesielt viktig at man viser representasjon fra grupper som er underrepresentert. Kvinner er ikke en minoritet i samfunnet, men allikevel dominerer og definerer menn historiske fremstillinger. Å vise fram kvinner som har påvirket samfunnet er viktig av mange grunner, og av dem vil jeg trekke fram to.

LES OGSÅ: Den klasseløse feminismens historie

Representasjon og bredde
For det første er representasjon viktig for historiefagets fremtid. Ikke bare dominerer menn som objekter i historieforskning og historiefortelling, menn har også hatt definisjonsmakten på perspektivene som kommer til uttrykk gjennom faget, både i samfunnet og i skolen. Ved å vise fram flere kvinner som sentrale historiske aktører viser man at historiefaget har mer å by på enn bare læren om menn, kriger og slag, slik det gjerne ser ut i bladhylla på Narvesen eller historieseksjonen i bokhandelen. Det er viktig å vise de aktørene som har bidratt til at vi er kommet dit vi er i dag, også de kvinnene som i mange tilfeller ser ut til å ha blitt glemt.

Historie er et fag hvor subjektive perspektiver ikke kan eller bør unngås. Flere kvinner som skriver historie kan bidra med bredde og nye innfallsvinkler til faget som menn gjerne kan overse, da de er og har vært i en annen samfunnsposisjon i lengre tid. Å vise hva historiefaget er, og hva historiefaget kan være, vil trekke til seg friske nye stemmer og perspektiver til faget, og til de som skriver historien. Fremtidens skolebøker, fremtidens historielærere og historieprofessorer bør ha en mer likestilt kjønnssammensetning enn det de har i dag, og synliggjøring av fortidens kvinner og deres virke kan bidra til dette.

Selv om mange kvinner skriver om mannshistorie og mannlige aktører, er det mye mindre vanlig at menn skriver om kvinnelige aktører og kvinnehistorie. Min egen master har gradvis gått i retning mot å omhandle et kvinnespørsmål, nærmere bestemt regulering av kvinners arbeid i tidlig arbeidervernlovgivning. Jeg har følt på, og skammet meg over, en frykt for at masteren min ikke er viktig nok, interessant nok eller betydningsfull for historieforskningen, fordi den omhandler kvinner. Selv om jeg er kvinne, feminist, politisk engasjert og mest sannsynlig over gjennomsnittet opptatt av og opplyst om kjønnsproblematikk, kjenner jeg på denne følelsen. Jeg er sikker på at jeg ikke er alene. Historier om kvinner må opp og frem, av respekt for de som kjempet før oss og for å øke statusen for kvinnehistorie.

Kvinner som aktive samfunssaktører
For det andre er det viktig å løfte frem kvinner fra fortiden for å hjelpe frem kvinner i fremtiden. For at fremtidens jenter og kvinner skal kunne vokse opp med ambisjoner om å bidra positivt i samfunnet de lever i er det essensielt at de kan se seg selv som aktive samfunnsaktører og ikke bare passive objekter.

Gatenavn er en tilgjengelig form for historieformidling. Vi forholder oss til historiske personer hver dag i møtet med gatenavnene, og man vet dette er personer som har satt sitt merke på historien. Med den skjeve kjønnsbalansen det er i bybildet i dag blir det signalisert at kvinner ikke er sentrale samfunnsaktører. Med få kvinnenavn i bybildet forteller man kvinner og unge jenter at de ikke har like stor innvirkning på verden som menn.

Å henge opp navn av viktige og dyktige kvinner i bybildet er en liten del av en større kamp om å utjevne skjevheten i historiefaget. En utjevning som vil bidra til et mer likestilt samfunn, hvor flere vil kunne bidra i samfunnet, uavhengig av kjønn


Женский исторический захват улиц Осло

750 улиц Осло названы в честь мужчин, 100 – в честь женщин. Вот почему мы взяли этот вопрос в свои руки во время Женской исторической ночи.

Вчера мы вышли на улицы Осло в рамках Женской исторической ночи и наклеили новые названия улиц, названния были придуманы в честь женщин. 750 улиц Осло названы в честь мужчин, 100 – в честь женщин.  Это признак ситуации, когда женщины недостаточно представлены в изображении прошлого.

История, наше прошлое принадлежит всем и касается всех, и поэтому особенно важно проявлять представительство от недопредставленных групп. Женщины не являются меньшинством в обществе, но мужчины доминируют и определяют исторические представления. Показывать женщин, которые повлияли на общество, важно по многим причинам, и я хочу выделить две из них.

Представительство и широта. Во-первых, представление важно для будущей истории. Мало того, что мужчины доминируют как объекты в исследовании истории и рассказывании историй, у мужчин также была определяющая сила перспектив, выраженных через предмет, как в обществе, так и в школе. Если в качестве центральных исторических действующих лиц больше женщин, оказывается, что предмет истории может предложить больше, чем просто изучение биографий мужчин, войн и сражений, как это часто можно видеть на журнальной полке в магазине Нарвезене или в разделе истории книжного магазина. Важно показать действующих лиц, которые помогли нам достичь той ситуации, в которой мы находимся сегодня, включая женщин, которые во многих случаях кажутся забытыми.

История – это предмет, в котором субъективными перспективами нельзя пренебрегать. Несколько женщин, которые пишут историю, могут привнести широту и новые перспективы в предмет, который мужчины часто могут упускать из виду, так как они уже давно находятся в другом социальном положении. Чтобы показать, что является предметом истории, и каким может быть предмет истории, привлечет новые новые голоса и перспективы для предмета и для тех, кто пишет историю. Школьные учебники будущего, учителя истории будущего и профессора истории должны иметь более равный гендерный состав, чем они имеют сегодня, и сделать видимыми женщин прошлого и их работу могут способствовать этому.

Хотя многие женщины пишут о мужской истории и мужских актерах, мужчины реже пишут о женских актерах и женских историях. Мой собственный мастер постепенно перешел к решению женской проблемы, в частности, к регулированию работы женщин в раннем законодательстве по охране труда. Мне стало стыдно за страшно, что мой учитель недостаточно значим, не интересен и не важен как ученый, потому что он занимается женщинами. Хотя я женщина, феминистка, занимаюсь политикой и больше обычных людей занимаюсь гендерными вопросами и проинформирована о них, я ощущаю это чувство. Я уверена, что я не одинок. Женская история должна (прогрессировать) из уважения к тем, кто боролся (за права женщин) до нас, и для того чтобы повысить статус Женской истории (в принципе).

Женщины как активные участники сообщества
Во-вторых, важно выделить женщин прошлого, чтобы помочь женщинам в будущем. Чтобы девочки и женщины будущего росли с амбициями вносить позитивный вклад в общество, в котором они живут, важно, чтобы они могли видеть себя активными социальными субъектами, а не просто пассивными объектами.

Названия улиц являются доступной формой рассказывания историй. Мы каждый день вспоминаем исторических мужчин по названиям улиц, и вы знаете, что это мужчины, которые оставили свой след в истории. Сегодня, когда в городской среде наблюдается неравномерный гендерный баланс, это свидетельствует о том, что женщины не являются центральными социальными субъектами. Из-за того, что в городском пейзаже мало женских имен, женщинам и молодым девушкам говорят, что они не так сильно влияют на мир, как мужчины.

Помещать имена важных и талантливых женщин в городской пейзаж – небольшая часть более масштабной борьбы за уничтожение предвзятости в истории. Выравнивание, которое будет способствовать более равноправному обществу, где больше людей могут внести свой вклад в общество, независимо от пола.

Aksjonerte mot «Walk of Fame» på Nøstet

9.5.2017 Marie Skarpaas Karlsen источник

– Det er ikke mangel på tøffe, kvinnelige bergensere.

– Jeg bor rett ved siden av, og går forbi steinene nesten daglig. Det har irritert meg at blant de 15 navnene, så er det bare tre kvinner, forteller Susanne Kippersund til BA.I 2015 fikk Bergen sin egen «Walk of Fame» i Nøstegaten. I januar i år inviterte BA leserne til å foreslå kandidater, og over 800 forslag kom inn. Blant disse forslagene, fikk statsminister Erna Solberg, Hans-Wilhelm Steinfeld, Frank Aarebrot, Christian Gottlieb Rieber, Cecilia Brækhus og Per Grieg sr. hver sin stein.Natt til tirsdag aksjonerte Kippersund og venninnene Emily McLean og Charlotte Cyrus mot «Walk of Fame» på Nøstet.

Spontan aksjon Med inspirasjon fra Kvinnehistorisk natt, som ble arrangert mandag, gjorde de tre venninne kort prosess og dekorerte steinene med nye navn. Og det med kun kvinnelige navn.

– Det ble en spontan greie, og en påminnelse til bergenserne om at det ikke er mangel på tøffe, kvinnelige bergensere, sier Kippersund.– Tviler ikke på at vi kan komme opp med mange flere, legger hun til.

Nye ideer På sin daglige bossrunde på Nøstet, oppdaget Roger Iversen, som er blant initiativtakerne til «Walk of Fame» arkene som dekket til steinene.– Jeg så at det var noen nye navn, og det er et artig påfunn det. Det er jo noen nye ideer til andre som kanskje bør få en stein, sier Iversen.– Så du hvilke navn som sto på arkene?– Jeg registrerte i hvert fall Oddny Miljeteig.– Det var kun kvinnelige navn, og det er noen som mener at det er for få kvinner som har blitt hedret med stein. Hva tenker du om det?

– Å ja, det var det? Nå skal jeg sjekke gjennom papirene. Jeg ringer deg opp igjen!Knappe ti minutter senere ringer Iversen.– Det var faktisk som du sa. Oddny Miljeteig, Miss Tati, Lisa Teige, Sissel Kyrkjebø, Razika, Kim Friele, Marte Mjøs Persen, Gabrielle, Aurora Aksnes, Yanar Mohammed, Ida Blom og Herborg Kråkevik, ramser han opp.– Det er veldig positivt at folk vil ha flere kvinner på «Walk of Fame», og jeg er helt enig i at her er det mange kvinner som har gjort mye for Bergen, legger Iversen til.

Avduket tre nye stjerner på Bergens «Walk of fame»

Disse har en stjerne på Bergens «Walk of Fame»:

 • Helge Jordal, skuespiller
 • Sverre Faaberg, musiker
 • Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen
 • Trond Mohn, næringslivsleder og velgjører
 • Oddvar Torsheim, kunstner
 • Gunnar Staalesen, forfatter
 • Laurie Grundt, kunstner
 • Ole Torp, journalist
 • Sir Paul McCartney, musiker
 • Erna Solberg, statsminister i Norge
 • Per Grieg sr., forretningsmann
 • Christian Gottlieb Rieber, gründer
 • Hans-Wilhelm Steinfeld, journalist
 • Frank Aarebrot, professor
 • Cecilia Brækhus, proffbokser

– Нет недостатка в крутых женщинах в Бергене.

– Я живу по соседству и почти ежедневно прохожу мимо. Меня раздражает, что среди 15 имен только три женщины, говорит Сюзанна Кипперсунд. В 2015 Берген получил свою собственную «Аллею славы» в Ностегатене. В январе этого года газета BA предложила читателям выдвигать кандидатов, и было представлено более 800 предложений. Среди этих предложений были премьер-министр Эрна Солберг, Ханс-Вильгельм Штайнфельд, Фрэнк Аареброт, Кристиан Готтлиб Рибер, Сесилия Брюхус и Пер Григ. Кипперсунд и её подруги Эмили Маклин и Шарлотта Сайрус выступили против «Аллеи славы» на Нестет.

Спонтанное действие. Вдохновляясь Женской исторической ночью, которая прошла в понедельник, три подруги сделали короткий процесс и украсили камни новыми именами. Только женскими именами.

– Это стало спонтанным событием и напоминанием бергенцам, что нет недостатка в крутых бергенках, – говорит Киперсунд. – Не сомневаюсь, что мы можем придумать еще много, добавляет она.

Новые идеи Во время своего ежедневного тура с боссом в Ностет Роджер Иверсен, один из инициаторов Аллеи славы, обнаружил листы, покрывающие камни – я увидел, что появились новые имена, и это хорошая находка. В конце концов, есть некоторые новые идеи для других, которые могут получить камень, говорит Иверсен. – Вы видели, какие имена были на листах? – По крайней мере, я заметил Оддни Милитег (известная в городе леворадикальная женщина-политик, феминистка). Слишком мало женщин были удостоены камнями. Что вы думаете об этом?

– О да, это было? Сейчас я проверю. Я позвоню тебе снова! Спустя почти десять минут Иверсен звонит. – Это на самом деле так, как ты сказал. Одни Милитег, Мисс Тати, Лиза Тейдж, Сиссель Киркжебё, Разика, Ким Фриле, Марте Мьё Персен, Габриель, Аврора Акснес, Янар Мохаммед, Ида Блом и Херборг Кракевик, – хвастается он. – Очень позитивно, что люди хотят больше женщин на «Аллее славы», и я полностью согласен с тем, что женщины много сделали для Бергена, добавляет Иверсен.

У кого есть звезда на «Аллее славы» Бергена:

Хельге Джордал, актер
Сверре Фааберг, музыкант
Труде Древланд, бывший мэр Бергена
Тронд Мон, бизнес-менеджер и благотворитель
Оддвар Торсхайм, художник
Гуннар Стаалесен, автор
Лори Грундт, художник
Оле Торп, журналист
Сэр Пол Маккартни, музыкант
Эрна Солберг, премьер-министр Норвегии
Per Grieg sr., Предприниматель
Кристиан Готлиб Рибер, основатель
Ханс-Вильгельм Штайнфельд, журналист
Фрэнк Аареброт, профессор
Сесилия Брюхус, профессиональный боксер

Поделиться

Leave a Response

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.