Вернуться на общую страницу Женская историческая ночь

Анонс Женской исторической ночи в Осло

источник Организация Женский фронт создала в 2018 году анонс и сделала несколько записей, чтобы привлечь на акцию десятки женщин. Встретились они 8 мая на Youngstorget и клеили плакаты несколько часов, используя лестницу. Из анонса:

Женская историческая ночь! Мы встречаемся здесь!

Når du kikker rundt deg i byen vil du fort merke at gatene er oppkalt etter menn, statuene forestiller menn og byrommet i likhet med resten av offentligheten er preget av menn. Når kvinnene ses i byen er det ofte som passive objekter på byens reklameflater.

DERFOR feirer vi Kvinnehistorisk natt!

Det gjøres på følgende måte: Dere som kommer har printet ut, tegnet eller malt plakater, skilt eller bilder av kvinner dere vil se i byrommet. Så deler vi oss opp i mindre grupper og hjelper hverandre med å henge de  opp i byen. Målet er å synliggjøre kvinnehistorie. Her det ingen regler om at kvinnene må være norske eller døde osv. Bare kjør på med kvinner du digger og ser opp til!

Кроме повторений анонсов предыдущих лет тут появляются интересные новые фразы.” Мы делимся на мелкие группы и помогаем друг другу клеить плакаты в городе. Цель состоит в том, чтобы сделать историю женщин более заметной. Нет обязательно, чтобы женщины на плакате были норвежками или умершими, это должны быть важные для вас женщины.

Интересно, что они разместили в качестве заглавной картинки карту Осло из Blazer Fanzine, на которой синим обозначены улицы, названные в честь мужчин. Подробнее о этой карте см.страницу о женской ночи 2017.

Bildet er fra Blazer Fanzine sin sak om mannsdominansen i bybildet. Blå tusj betyr gate med mannenavn, rosa tusj betyr kvinnenavn. Les hele saken her.

 

Фотографии с акции в Осло в 2018 году

источник

 

Pinsemysteriet: Hvem er Berit Ås?

Torshovgata har blitt til Berit Ås plassen. Foto: JØRGEN FOSS – Торшовгата стала Площадью Берит Ос

Dette gateskiltet har erstattet opprinnelig gatenavn, i hvert fall inntil videre. Kan vi vente flere endringer

Pinsemysteriet

Et aldri så lite pinsemysterium: Hvem er – eller var – egentlig Berit Ås? Og fortjener hun en egen plass, navnet etter seg selv, og hvorfor?

Eller er dette et tilfelle av aktiv navneendring, kanskje er det flere endringer på gang?

Politiker?

Forslag har kommet inn om at det kan være den norske tidligere politikeren Berit Ås (SV) , som bør få en egen plass navnet etter seg, denne Berit Ås er nå 90 år.

Эта табличка заменила оригинальное название улицы, по крайней мере, в настоящее время. Можем ли мы ждать больше изменений?

Тайна: Очень маленькая тайна: кем была Берит Ос? И заслуживает ли она своей собственной площади?
Или это случай активной смены имени, может быть, происходят другие изменения?

Политик? Появились предложения, что это может быть бывший политик из Норвегии Берит Ас (партия SV), в честь которой следует назвать площадь, этой Берит Ас сейчас 90 лет.

Kvinnehistorisk natt i Mandal 2018

9.5.2018 Rødt Nye Lindesnes

Natt til 9.mai 2017 forandret Kvinnehistorisk natt bybildet i Oslo. Gater og plasser fikk nye navn. Kvinnenavn. Selv om forandringen var svært midlertidig, gjorde det at mange fikk øynene opp for hvor skjev fordelingen er i det offentlige rom. Når du kikker rundt deg i byen vil du fort se at gatene er oppkalt etter menn, statuene forestiller menn og byrommet i likhet med resten av offentligheten er preget av menn. Når kvinnene ses i byen er det ofte som passive objekter på byens reklameflater.
Kvinnehistorisk natt i Mandal.

DERFOR feirer vi i år Kvinnehistorisk natt også i Mandal. Mange i byen har fått med seg debatten som oppsto da det skulle skiftes navn på en del gater i kommunen. Kun en kvinne ble funnet verdig til å få en gate oppkalt etter seg. En kunne tro at det nesten ikke fantes kvinner å velge mellom. Vi i Rødt Mandal har lett litt og funnet frem til noen av byens og regionens døtre som vi mener fortjener å bli løftet frem.

Alma Ruds kompebutikk i Giert Giertsens gate var en institusjon i Mandal.
Borghild «Bånen» Klev drev også forretning i byen.
Borghild Eriksen(1897-1982) var Mandals, og sannsynligvis landets, første kvinnelige banksjef.
Aasa Helgesen (1877-1968) var Norges første kvinnelige ordfører. Hun var opprinnelig fra Bjelland.
Valborg Valand (1812-1893) var landskjent for sine medisinske kunnskaper.
Kari Harkmark «Storenka» – drev Harkmarks største handelsvirksomhet rundt 1550.
Ellen Gleditsch (1879-1968) var professor i kjernekjemi.
Jordmor Hillesund
Gerd Sellereite (1918-2009) kunstner.

Og, bare fordi vi kan, har vi benyttet anledningen til å gjøre stas på noen kvinner som i flere kvinnsaldre har gjort en innsats i politikken, Inga Fjeldsgaard, Torborg Bækholt og Lisbeth Reed.
Kvinner i Rødt Mandal

Женская историческая ночь в Мандале.
В ночт на 9 мая 2017 г. Женская историческая ночь изменила городской пейзаж в Осло. Улицы и площади получили новые названия. Женские названия. Хотя переименование было временным, оно заставило многих понять, насколько неравномерным является гендерное распределение в публичном пространстве. Когда вы осмотрите город, вы быстро увидите, что улицы названы в честь мужчин, статуи изображают мужчин, а городское пространство, как и все остальные, обозначено мужчинами. Когда женщин видят в городе, они часто похожи на пассивные объекты на рекламных поверхностях города.

ПОЭТОМУ, в этом году мы также отмечаем женский вечер истории в Мандале. После дебатов только одна женщина была признана достойной, чтобы назвать улицу в ее честь. Казалось бы, почти не было женщин для выбора. Мы в нашей партии беp труда  нашли некоторых дочерей города и области, которых мы считаем подходящими.

Mагазин Альмы Руд на ул. Герта Гиртсена.
Борхильв Бонен Клев также занималась бизнесом в городе.
Боргхильд Эриксен (1897-1982) жила в Мандале и, вероятно, являлась первой женщиной-управляющим банком в стране.
Ааса Хельгесен (1877-1968) была первой женщиной-мэром Норвегии. Она была родом из Бьелланда.
Вальборг Валанд (1812-1893) был известна своими медицинскими знаниями.
Кари Харкмарк “Storenka” – управлял крупнейшим торговым бизнесом Харкмарка около 1550 года.
Эллен Гледич (1879-1968) – была профессором ядерной химии.
Акушерка Хиллесунд
Герд Селлерэйт (1918-2009) художница.
И, пользуясь случаем, мы называем имена женщин-политиков Инги Фьелдсгаард, Торборг Бюхольт и Лисбет Рид.

Феминистская партия Осло на Kvinnehistorisk natt 2018

5.15.2018 feministiskinitiativ.no источник

Hvor er kvinnene i bybildet? Statuer og gatenavn mangler!

Kvinner utgjør halvparten av verdens befolking. Vi er halvparten av historien. Hvorfor er det da forholdet mellom gater oppkalt etter menn og gater oppkalt etter kvinner 1:7? Kvinner må synes i bybildet like mye som menn, og når myndighetene ikke vil sørge for det, må vi feminister gjøre det selv. I Kvinnehistorisk natt gjenoppretter vi kjønnsbalansen i byen og hyller våre kvinnelige helter i offentlighet. Ved å henge opp egenproduserte gateskilt med navnene til historiske kvinner viser vi hvordan gatebildet burde se ut. Vanligvis må man være død for å få en park eller gate oppkalt etter seg. Men vi i FI bryr oss ikke om den regelen. Vi hyller våre kvinnelige helter uansett om de er nålevende eller ikke. Kvinnehistorisk natt er et fast årlig arrangement og finner sted flere steder i verden. Her kan du se noen bilder fra årets arrangement i Oslo.

Где женщины в городском пейзаже? Статуи и названия улиц отсутствуют!

Женщины составляют половину населения мира. Мы – половина истории. Тогда почему соотношение улиц, названных в честь мужчин, и улиц, названных в честь женщин (в Осло), составляет 1:7? Женщины должны появляться в городской среде так же, как и мужчины, и когда власти этого не сделают, мы, феминистки, должны сделать это сами. Во время «Женской исторической ночи» мы восстанавливаем гендерный баланс в городе и публично воздаем должное нашим героиням. Вешая самодельные дорожные знаки с именами исторических женщин, мы показываем, как должна выглядеть уличная сцена. Обычно нужно быть мёртвой, чтобы в честь тебя назвали улицу. Но мы в FI не заботимся об этом правиле. Мы воздаем должное нашим женщинам-героиням вне зависимости от того, живы они или нет. Женская историческая ночь – это регулярное ежегодное мероприятие, которое проходит в нескольких частях света. Здесь вы можете увидеть несколько фотографий с этого года в Осло.

     Kvinnehistorisk natt. En gang i året blir kvinner hengt ut av feminister (Oslo 2018)

OPPKALT: Operasjef- og sanger Kirsten Flagstad er en av få kvinner som har fått både statue og en plass oppkalt etter seg, her foran Operaen i Oslo. En årlig aksjon, Kvinnehistorisk natt, prøver å få flere gater og steder oppkalt etter kvinner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

 Marie Simonsen источник 

Det er helt på sin plass.

Oldefaren min fikk en gate oppkalt etter seg. Eller gate og gate, mer en veistubb, men der henger han i hvert fall til heder og ære mer enn et halvt århundre etter sin død.

Men kona hans, oldemoren min, fikk aldri noe annet enn en gravstein, selv om hun som lærer satte så dype spor at hun fortsatt er en rollefigur i Møllergata skoles forestilling om østkantskolen i gamle dager.

Det er typisk. I Oslo er 750 gater og plasser oppkalt etter menn, bare 100 etter kvinner, de fleste gudinner og kongelige. Slik er det over hele landet.

Men en gang i året, på Kvinnehistorisk natt, får gater og plasser nye navn. Det begynte som et stunt for å synliggjøre mangelen på kvinner i det offentlige rom, men er vokst til en årlig aksjon, hvor eksisterende skilt blir klistret over med kvinnenavn.

Som regel må en person være død for å oppnå en slik ære, men Kvinnehistorisk natt er ikke så nøye på det. Høyst levende personer kan henges opp, hvis noen mener de fortjener det. Kanskje ikke så rart, vil noen si, for det er jo først de seinere tiår at kvinner har gjort seg bemerket, ikke sant?

Det mest påfallende med fraværet av kvinnenavn er alle de fremragende kvinnene som er oversett opp gjennom åra. Mens menn knapt hadde sittet en periode i kommunestyret, eller anlagt en liten hageby, måtte kvinner helst ha vunnet Nobelprisen i litteratur, eller gitt halve befolkningen stemmerett, for å bli hedret.

Katti Anker Møller, for eksempel, hvorfor har ikke hun fått en paradegate oppkalt etter seg? Eller hun kunne tatt over Egertorget ved Stortinget. Det hadde vært helt på sin plass for kvinnen som Frank Aarebrot kalte velferdsstatens grunnlegger; «antakelig den personen i Norge som har hatt størst praktisk-politisk betydning i sin samtid.»

Det er det ikke mange som vet i dag, og kanskje ville de ikke visst det om navnet hennes sto på et skilt midt på Karl Johan heller, men det hadde hjulpet. Det er jo noe av poenget med navnene på gateskiltene; de forteller bruddstykker av historien vår, om hvem som bygget landet og ikke minst hva vi til enhver tid har verdsatt.

Inntil få tiår sida var det rike menn og embetsmenn som bokstavelig talt ble hedret. De sørget for hverandres ettermæle, men overså kvinnene som ikke fikk delta i fora hvor slikt ble bestemt. Det fantes noen kvinnelige unntak, slik som kvinnesakens pionerer Camilla Collett, Gina Krog og Fredrikke Qvam. Sigrid Undset var ikke til å komme forbi. Kvinner i skoleverket har også fått lokale gater oppkalt etter seg.

I forbindelse med utbyggingen av nye bydeler rundt havna i Oslo skulle det være kvinnenes tur, men hovedgata i Bjørvika er oppkalt etter en tysk prinsesse som ble giftet bort til kong Haakon 5 og fikk Bygdøy i morgengave. Snakk om tradisjonelt; oppkallingen, altså, ikke morgengaven, skjønt det var vel tradisjon blant de kongelige å dele ut land i tide og utide.

Da svinger det mer av Kirsten Flagstads plass foran operaen, men det skulle bare mangle.

De fleste gatenavn i Norge er dørgende fantasiløse og heter Fjellgata, Storgata og Kirkeveien. Der hvor jeg bor i Gamle Oslo er alle gater oppkalt etter steder i Akershus, slik som Nannestad og Skedsmo, hvor innflytterne kom fra. Det gir liten mening lenger.

Jeg ville mye heller bodd i Lise Lindbæks gate. Hun var forfatter og journalist; var kjent som Norges første kvinnelige krigskorrespondent og dekket den spanske borgerkrigen for Dagbladet. Det er en del av historien det er verdt å bli minnet om når du vandrer gatelangs.

В честь моего прадеда назвали улицу. Его чествуют спустя 50 лет после смерти.

Но его жена, моя бабушка, никогда не получала ничего, кроме надгробия, хотя она, как учитель, оставила такой глубокий след, что о ней еще помнят в школе.

Это типично. В Осло 750 улиц и мест названы в честь мужчин, только 100 – посвящен женщинам, большинство из которых богини и королевы. Так обстоят дела по всей стране.

Но раз в год, в Женскую историческую ночь, улицы получают новые места. Сначала акция должна была подчеркнуть нехватку женщин в общественных местах, но теперь она превратилась в ежегодную акцию, где существующие таблички заменяют на новые с именами женщин.

Как правило, человек должен быть мёртв, чтобы добиться такой чести, но Женская историческая ночь не следует этому правилу. Большинство живых людей могут получить свои улицы, если кто-то думает, что они этого заслуживают. Может быть, это не так странно, как считают некоторые.

Самое поразительное в отсутствии женских имен – это все выдающиеся женщины, которых не замечали годами. В то время как мужчины сидели в правительстве или строили маленькие города, женщины мечтали получить Нобелевскую премию или отдать половину голов на выборах. (непонятнре предложение) Mens menn knapt hadde sittet en periode i kommunestyret, eller anlagt en liten hageby, måtte kvinner helst ha vunnet Nobelprisen i litteratur, eller gitt halve befolkningen stemmerett, for å bli hedret.

Кэтти Анкер Мёллер – почему в ее честь не назвали улицу? Или она могла бы захватить Эгерторгет с помощью Стортинга. Этого заслуживает женщина, которую Фрэнк Ааэброт назвал основателем государства всеобщего благосостояния; «Вероятно, этот человек в Норвегии имел наибольшее практическое политическое значение в свое время».

Сегодня мало кто знает, и, возможно, они не узнают, где было размещено ее имя. В конце концов, это некоторые из названий названий улиц; они рассказывают фрагменты нашей истории, о том, кто построил землю, и не в последнюю очередь  – что мы ценили во все времена.

Еще несколько десятилетий назад богатые люди и правительственные чиновники были удостоены чести. Они предусматривали последствия друг для друга, но игнорировали женщин, которым не разрешалось участвовать в форумах, где принимались решения. Были некоторые исключения – Камилла Коллетт, Джина Крог и Фредрикке Квам. Сигрид Ундсет не могла ничего с этим поделать…

В связи с развитием новых районов вокруг гавани в Осло пришла очередь женщин, но главная улица в Бьёрвике была названа в честь немецкой принцессы, которая вышла замуж за короля Хаакона 5 и получила Bygdøy в подаркок…

Площали Кирстен Флагстад перед оперой не достаточно.

Большинство названий улиц в Норвегии имеют невыразительные названия Fjellgata (горная), Storgata (большая) и Kirkeveien (церковная). В Старом Осло, где я живу, все улицы названы в честь мест в Акерсхусе, таких как Наннестад и Скедсмо, откуда приехали иммигранты. Это больше не имеет смысла.

Я бы предпочел жить на улице Лиз Линдбекс. Она была писательницей и журналисткой; была известна как первая военная корреспондентка Норвегии и освещала гражданскую войну в Испании для Дагбладет (статья, которую вы читаете – из этой газеты).  Это часть истории, которую стоит запомнить, гуляя по улицам.

Анонс Всемирной женской исторической ночи 2018

21.04.2018 Любава Малышева источник – большой текст о том, как проводить акцию с учётом проблем, возникавших в странах пост-советского пространства в прошлые годы, который можно прочитать по ссылке.

Женская историческая ночь – политическая феминистская урбанистская акция для возвращения женских имен в пространство города, культуры, истории, для роста женского самосознания и для разрушения патриархальной парадигмы.

В ходе этой акции в общественных местах располагаются плакаты с портретами женщин-гуманисток, переименовываются улицы и памятники. 8 мая 2006 года состоялась первая Женская историческая ночь в Норвегии. Теперь акция проходит также в России, Белоруссии, Украине, Германии, Казахстане, Каталонии… Активистки встречаются в 20:00 часов вечера на главной площади своего города или района, обмениваются приготовленными плакатами и табличками с названиями улиц, делятся на маленькие группы и расходятся по городу, чтобы клеить плакаты. На каждом плакате написано название акции, город и год. Фотографии плакатов размещаются в в сети с хэштегами на разных языках. Появилась также традиция обмениваться плакатами через интернет. Иногда группы устраивают перед акцией мастерские по изготовлению плакатов.

#NitDeLaHistòriaDeLesDones #NocheDeLaHistoriaDeLasMujeres #WomenHistoricNight #KvinneHistoriskNatt #ЖенскаяИсторическаяНочь #жаночая_гiстарычная_ноч #жiночаiсторичнанiч #женская_историческая_ночь #nuit_feminine_historique

Если вы участвуете впервые, посмотрите на список типичных ошибок

 

Плакаты в общественных пространствах Барселоны фотогалерея

 

2019

Kvinnehistorisk natt 2019

Hvis du kikker rundt deg i en hvilken som helst by i Norge vil du merke at gatene er oppkalt etter menn, bystene og statuene er av historiske menn, og byrommet i likhet med resten av offentligheten, er dominert av menn.

Если вы посмотрите вокруг себя в каком-либо городе Норвегии, то заметите, что улицы названы в честь мужчин, бюсты и статуи принадлежат героям мужской истории, а в городском пространстве, как и в остальной части общественных пространств, преобладают мужчины.

Hvis vi ser på hovedstaden så har (minst) 12 menn TO gater/plasser oppkalt etter seg, mens viktige historiske kvinner har måttet vike. Her går det alt for sakte fremover!

Если мы посмотрим на столицу, то (по крайней мере) 12 улиц и пространств названы в честь мужчин, названные в их честь, в то время как важные исторические женщины не имеют значения. Прогресс наступает очень медленно здесь!

Oslo bystyre har vedtatt å «legge føringer» for kjønnsbalanse når steder skal få personnavn. Kvinnefronten mener at føringer ikke er nok! Når 750 steder er oppkalt etter menn, og kun 100 etter kvinner, så sier det seg selv at det vil ta enormt lang tid for å få til kjønnsbalanse kun ved å innføre «føringer». Kvinnefronten foreslår å begynne med å omdøpe et av de to stedene som har fått tildelt samme mannsnavn. Deretter foreslår vi å oppkalle alle steder som skal ha personnavn etter kvinner, frem til vi er 750, vi også.

Городской совет Осло решил «заложить руководящие принципы» в отношении гендерного баланса, в тех случаях когда местам на карте следует давать личные имена. Женский фронт считает, что этого недостаточно! Когда 750 мест названы в честь мужчин, и только 100 в честь женщин, само собой разумеется, что для достижения гендерного баланса потребуется огромное количество времени. Женский фронт предлагает начать с переименования одного из двух мест, которым было присвоено одно и то же мужское имя. Затем мы предлагаем назвать все места, которые должны иметь личные имена в честь женщин, до тех пор, пока их не станет 750.

Det er på tide av kvinner skrives tilbake inn i historien, og blir synlige i gatene!

Пора женщинам вернуться в историю и стать заметными на улицах!

Derfor markerer vi Kvinnehistorisk natt 8.mai. Vi farger byrommet med kvinner. Det er planlagt arrangement i Oslo, Bergen, Mandal, Kristiansand, Larvik, Tromsø, Mo i Rana og Ås (Ås kvartal kl 2200). Bor du ingen av disse stedene? Ikke fortvil – kvinnehistorisk natt kan du markere allikevel! Lengst ned i denne posten legger vi inn eksempler og også maler du kan bruke til å lage egne plakater.

Вот почему мы отмечаем женский вечер истории 8 мая. Мы украшаем городское пространство женщинами. Мероприятие запланировано в Осло, Бергене, Мандале, Кристиансанне, Ларвике, Тромсё, Мо-и-Ране и Осе (в 22:00). Вы не живете в любом из этих мест? Не волнуйтесь – женский вечер истории вы можете отметить в любом случае! Внизу этого поста мы публикуем примеры и шаблоны, которые вы можете использовать для создания собственных постеров.

Kvinnefronten har laget en liste over 56 kvinner vi mener fortjener en plass i Oslos offentlighet, til inspirasjon for hele landet;

Женский Фронт составил список из 56 женщин, которые, по нашему мнению, заслуживают места в обществе Осло, для вдохновения (активисток) со всей страны;

1. Aasa Helgesen Første kvinnelige ordfører i Norge. Hun var ordfører i Utsira kommune i Rogaland fra 1926-1928. Den første kvinne i Norge som deltok i fylkestinget.

Первая женщина-мэр Норвегии. Она была мэром муниципалитета Утсира в Ругаланне с 1926 по 1928 год. Первая женщина в Норвегии, которая приняла участие в совете округа.

2. Alexandra Kollontaj Bodde og var ambassadør i Norge. Hun var politiker, kvinnesaksrevolusjonær og hun organiserte det første 8.marsarrangementet i Norge.

Жила в Норвегии и был послом СССР в Норвегии. Она была политиком, женщиной-революционером, и она организовала первое 8 марта в Норвегии.

3. Alfhild Jensen Motstandskvinne og kvinnesakskvinne.

Участница сопротивления и феминистка.

4. Amalie Skram Ansett for å være en av de fremste naturalistiske forfatterne i Norge

Считается одним из ведущих писателей-натуралистов в Норвегии

5. Anna-Louise Beer Leder av Norske Kvinners Nasjonalråd, Kvinnenes Fellesaksjon, og var skifterettsdommer

Лидер Национального совета женщин Норвегии по совместным действиям женщин, а также был судьей окружного суда.
6. Anna Stang Kvinnesakskvinne. Hun drev en privat pikeskole på Kongsvinger i 17 år.

Феминистка. В течение 17 лет она руководила частной женской школой в Конгсвингере.

7. Anne Aasheim Journalist og redaktør

Журналист и редактор

8. Anne Søyland Kvinnesaksorganisator og forfatter

Феминистка и писательница

9. Antonette Braarvik Lege og psykiater. Hun var Norges første kvinnelige overlege og sykehusdirektør, ved det psykiatriske Eg Sykehus i Kristiansand fra 1946 – 1969

Врач и психиатр. Она была первой женщиной-консультантом в Норвегии и директором больницы в психиатрической больнице им. Эг в Кристиансанне с 1946 по 1969 год.

10. Astrid Hjertenæs Andersen Forfatter og lyriker. Hun regnes som en av de sentrale norske lyrikerne i etterkrigstiden.

Автор прозаических текстов и лирик. Она считается одним из центральных норвежских лириков в послевоенный период.

11. Birgit Gjernes Kultursjef i NRK og tidlig nynorskforkjemper

Культурный директор телеканала NRK и пионер борьбы за язык нюношк

12. Birte «Minken» Fosheim Skuespiller og barnebokforfatter. Hun var nominert til Spellemannprisen fire ganger i klassen barneplater

Актриса и детская писательница. Была 4 раза номинирована на премию Spellemannprisen

13. Bjørg Vik Forfatter, journalist og kvinnesakskvinne.

Писательница, журналистка, феминистка.

14. Dagny Juel Forfatter, muse og kulturarbeider.

Писательница, … и работник культуры.

15. Dagny Tande Lid Maler, illustratør og lyriker. Hun oppnådde internasjonalt ry for sine tegninger av planter, og er kjent for sine egenillustrerte diktsamlinger og for sine botaniske illustrasjoner på norske frimerker.

Живописец, иллюстратор и лирик. Она приобрела международную репутацию благодаря своим рисункам растений и известна своими иллюстрированными сборниками стихов и своими ботаническими иллюстрациями на норвежских марках.

16. Edith Carlmar Norges første kvinnelige filmregissør.

Первая норвежская женщина-режиссер

17. Elise Ottesen-Jensen Norsk-svensk seksualopplyser, journalist og sosialistisk agitator som kjempet særlig hardt for familieplanlegging og kvinnenes rett til å forstå og styre over sin egen seksualitet.

Норвежско-шведская секс-просветительница, журналистка и социалистический агитатор, которая боролась за планирование семьи и право женщин понимать и контролировать свою сексуальность.

18. Eli Aanjesen Motstandskvinne, lærer, politisk aktiv på venstresiden

Участница сопротивления, учительница, политик левого толка

19. Elisabeth Schweigaard Selmer Politiker og jurist. Hun var Norges første kvinnelige justisminister fra 1965 til 1970, og ble deretter i 1970 utnevnt som Norges andre kvinnelige høyesterettsdommer.

Политик и юрист. Она была первой женщиной-министром юстиции Норвегии с 1965 по 1970 год, а в 1970 году была назначена второй женщиной-судьей Верховного суда Норвегии.

20. Elsa Laula Regnes som samefolkets fremste forkjemper gjennom tidene. Hun var en samisk aktivist og politiker

Считается самым главным борцом за права саамов всех времен. Она была саамским активистом и политиком.

21. Emily Arnesen Hun var zoolog og en av Norges første kvinnelige biologer. Vært bestyrer for Zoologisk museum. Kvinnesakskvinne.

Она была зоологом и одной из первых женщин-биологов в Норвегии. Руководила Зоологическим музеем. Участница сопротивления.

22. Gerd Stub Andersen Motstandskvinne, aktiv i Osvald-gruppa. Hun gikk under dekknavnet «Sara»

Участница сопротивления в группе Освальда с псевдонимом “Сара”

23. Gerda Ring Skuespiller, instruktør og teatersjef. Knyttet til Nationaltheateret i Oslo fra 1912 til 1961. Hun var en av grunnleggerne og medlemmene av Det Norske Akademi. Under andre verdenskrig hadde hun en ledende rolle blant skuespillerne som protesterte mot nazi-styret.

Актер, режиссер и театральный менеджер. Связана с Национальным театром в Осло с 1912 по 1961 год. Она была одним из основателей и членов Норвежской академии. Во время Второй мировой войны играла ведущую роль среди актеров, протестовавших против нацистского режима.

24. Gudrun Ruud Lærer, zoolog og amanuensis som forsket på embryologi med salamandere som forsøksdyr. Hun var professor Kristine Bonnevies støtte og rådgiver.

Учитель, зоолог и личный секретарь, которая исследовала эмбриологию саламандр (на лабораторных животных). Она была помощницей и советницей профессора Кристин Бонневи.

25. Gunhild Emanuelsen Motstandskvinne, freds- og kvinnesaksaktivist.

Женщина сопротивления, пацифистка и феминистка.

26. Guri Tambs-Lyche Motstandskvinne. En av grunnleggerne av Norges Demokratiske Kvinneforbund, senere Norsk Kvinneforbund

Сопротивление женщины. Один из основателей Норвежской ассоциации демократических женщин, позже – Норвежской ассоциации женщин.

27. Gyda Christensen Koreograf, skuespiller og teatersjef. Opphavskvinne til den første norske balletten.

Хореограф, актер и театральный менеджер. Создатель первого норвежского балета.

28. Halldis Moren Vesaas Lyriker, oversetter og kulturarbeider, som på mange områder gjorde en omfattende innsats for nynorsk språk og kultur.

Автор текстов, переводчик и культурный работник, которая во многих областях приложила значительные усилия для нового норвежского языка и культуры.

29. Hanna Resvoll-Holmsen Botaniker og forkjemper for naturvern. Hun var kjent for sine studier av floraen på Svalbard.

Ботаник и эколог. Она была известна своими исследованиями флоры Шпицбергена.

30 Harriet Backer En av noen ganske få unike kvinnelige 1800-tallskunstnere.

Одна из многих уникальных женщин-художников 19 века.

31. Hege Skjeie Norges første kvinnelige professor i statsvitenskap. Leder for Likestillingsutvalget.

Первая в Норвегии женщина-профессор политологии. Глава комитета по гендерному равенству.

32. Henriette Bie Lorentzen Journalist, litteraturhistoriker, humanist, fredsforkjemper, kvinnesaksforkjemper og motstandskvinne. Redaktør, utgiver og eier av kvinnetidsskriftet «Kvinnen og Tiden» i perioden 1945–1955

Журналист, литературный историк, гуманист, защитник мира, женщина-защитник и женщина сопротивления. Редактор, издатель и владелец женского журнала “Женщина и время” в период 1945–1955 гг.

33. Hilda «Nusse» Braskerud Skihopper som var aktiv på 1930-tallet. Hun var en av få kvinnelige skihoppere i sin tid.

Лыжница, которые были активны в 1930-х годах. Она была одной из немногих прыгунов на лыжах с трамплина своего времени.

34. Hulda Garborg Forfatter og kulturarbeider. Mest kjent for sitt engasjement for Det norske teater, folkevisedans og bunader

Писатель и работник культуры. Наиболее известна своей преданностью норвежскому театру, народным танцам и костюмам

35. Inger Sitter Grafiker og maler. Hun var en av Norges mest kjente og sentrale kunstnere.

График и живописец. Она была одним из самых известных и центральных художников Норвегии.

36. Ingrid Espelid Hovig Hun var programleder for over 300 episoder av programserien Fjernsynskjøkkenet i løpet av 34 år, noe som gjorde henne til en av landets mest kjente TV-personligheter samt innflytelsesrike formidlere av kostholds- og matkultur.

За 34 года она была режиссером более 300 эпизодов телесериала «Fjernsynskjøkkenet», что сделало ее одним из самых известных телевизионных деятелей страны, а также влиятельных поставщиков продуктов питания и культурных продуктов.

37. Johanne Kolstad Skihopper som var aktiv på 1930-tallet. Hun var en av få kvinnelige skihoppere i sin tid.

Лыжница 1930-х годов. Была одной из немногих прыгунов с трамплина своего времени.

38. Katti Anker Møller Kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker. Var opptatt av moderskapet og vilkårene for mødre i Norge.

Защитник женщин и общественно-политический деятель. Был обеспокоен материнством и условиями для матерей в Норвегии.

39. Laura Nadheim Nadheim ble startet i 1981, oppkalt etter Laura og fortsatte hennes arbeid som en diakonal virksomhet med oppsøkende arbeid og hovedfokus på kvinner i prostitusjon.
40. Lillebil Ibsen Danser, pantomimeartist og skuespiller.

Танцовщица, актриса пантомимы, киноактриса.

41. Lilly Bølviken Jurist, Norges første kvinnelige høyesterettsdommer.

Адвокат, первая женщина-судья Верховного суда Норвегии.

42. Magnhild Hagelia Hun var første kvinne som presiderte over et møte i Lagtinget. Første kvinnelige stortingsrepresentanten fra Aust-Agder.

Она была первой женщиной, которая председательствовала на встрече в Лагтинг. Первая женщина-депутат от Ост-Агдера.

43. Margit Sandemo Norsk-svensk forfatter. Mest kjent for sin romanserie Sagaen om Isfolket. Sandemo skrev til sammen 185 bøker og solgte mer enn 37 millioner eksemplarer.

Норвежско-шведская писательница. Наиболее известна своим романтическим сериалом «Сага ледяных людей». Написала в общей сложности 185 книг и продала более 37 миллионов экземпляров.

44. Màrjja Kirste (Kirsten Ravna Hansdatter Nystad) Samisk jordmor som tok imot 1100 barn på 44 år. «Jordmor Kirsten» – reiste sørover for jordmorutdanning – og jobbet deretter på Finnmarksvidda. Hun måtte gå i dagevis for å nå de fødende.

Саамская акушерка, которые за 44 года работы помогла родится 1100 детям. «Акушерка Кирстен» – отправилась на юг для обучения акушерству – а затем работала в Финнмарксвидде. Ей приходилось ходить несколько дней, чтобы добраться до местных жителей.

45. Mathilde Henriksen Norges første politikvinne ble ansatt ved Kristiansand politikammer 1. juli 1910.

Первая женщина-полицейский Норвегии, которая была нанята в Кристиансанде 1 июля 1910 года.

46. Mimi Johnson Første kvinnelige geolog på museum, i laboratorier og på kartleggingsoppdrag.

Первая женщина-геолог в музее, в лабораториях и на картографических заданиях.

47. Mona Røkke Justisminister, engasjert i saker som vold mot kvinner, kampen mot porno og prostitusjon.

Министр юстиции, занимается такими вопросами, как насилие в отношении женщин, борьба с порнографией и проституцией.

48. Rachel Grepp Kvinnesakskvinne, journalist og politiker.

Феминистка, журналист и политик.

49. Radka Toneff Jazzmusiker og komponist. Hun var blant annet frontfigur i jazzkvintetten Radka Toneff Quinte.

Джазовый музыкант и композитор. Она была главной фигурой в джазовом квинтете Radka Toneff Quinte.

50. Randi Marie Blehr Ved siden av Gina Krog var hun den fremste forkjemper for kvinnestemmeretten, og hun nedla også et stort arbeid for fredssaken.

Наряду с Гиной Крог, она была главной суфражисткой и она также проделала большую работу в пацифистских организациях.

51. Ruth Rye Josefsen Hun satt på Sametinget i perioden 1989-1993, som representant for Norske Samers Riksforbund i Alta/Kvalsund valgkrets. Hun var også med og ledet Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget i 1989-90.

В период 1989-1993 годов она заседала в саамском парламенте в качестве представителя норвежского Samers Riksforbund в избирательном округе Альта / Квалсунд. Она также участвовала в руководстве Народной акции против развития водного пути Альта-Каутокейно в 1989-90 годах.

52. Sossen Krogh Skuespiller. Hun avsluttet sin lange og allsidige karriere med en gjennomløpende rolle i fjernsynsserien Hotel Cæsar, som hun var med i fra oppstarten i 1998 og nesten 12 år.

Актриса. Свою многолетнюю и многогранную карьеру она закончила широко известной ролью в телесериале «Отель Цезарь», к которому она присоединилась с момента своего создания в 1998 году и почти 12 лет.

53. Tove Stang Dahl Professor i kvinnerett. Sentral ved opprettelsen av faget kvinnerett ved UiO i 1975, og tre år senere, i 1978, ble hun leder av den nyopprettede Avdeling for kvinnerett ved Institutt for offentlig rett.

Профессор в области прав женщин. Центральная фигура в создании женского права в UiO в 1975 году, а три года спустя, в 1978 году, она – глава недавно созданного департамента женского права в Департаменте публичного права.

54. Vera Micaelsen Norsk programleder, forfatter og filmmedarbeider.

Норвежский менеджер тв-программ, писательница и редактор фильмов.

55. Vibeke Skofterud Langrennsløper. Hun ble olympisk mester i stafett i 2010, og verdensmester i stafett i 2005 og 2011. I 2012 vant hun og satte ny rekord i kvinneklassen i Vasaloppet. Hun ble norsk mester i sprint i 2002.

Бегун. Стала олимпийской чемпионкой по эстафете в 2010 году и чемпионкой мира по эстафете в 2005 и 2011 годах. В 2012 году победила и установила новый рекорд среди женщин в Vasaloppet. Стала чемпионкой Норвегии по спринту в 2002 году.

56. Wenche Lowzow Lærer og politiker. Hun var stortingsrepresentant i perioden i 1977-1985. Hun og  Karen-Christine Friele var en av de første lesbiske/homofile som inngikk registrert partnerskap i 1993.

Учительница и политик. Она была представителем парламента в период 1977-1985 гг. Она и Карен-Кристина Фриле были одними из первых лесбиянок / геев, вступивших в зарегистрированное партнерство в 1993 году.

Når en skal sette navn på gate/plass må personen være død, men når vi skal farge gatene med kvinner, har vi ingen regler. Ta med bilde og navnet på kvinnen du ser opp til!

При названии улицы / места человек должен быть мертвым, но когда мы раскрашиваем улицы женщинами, у нас нет никаких правил. Включите фото и имя женщины, которую вы ищете!

Kvinnehistorisk natt i Oslo  2019

8.5.2019 Katrine Lea источник

8.5.2019 Ella Shnella источник

8-5-2019 Margritt Clouzeau источник

8.5.2019 Josefin Zachariassen источник

8.5.2019 Elnaz Asgari‎ источник

 

2-8.5.2019 Kvinnehistorisk natt – Oslo

2 мая. Мы можем объявить, что перед выступлением у нас будет две речи. Первой выступит Вильде Йонсен Левос. Она 25-летняя студентка кафедры истории в Университете Осло, где она пишет о норвежском женском движении и женственности в период 1883-1901. Мы с нетерпением ждем выступления!

3. мая Эллен Рёсьё выступит с речью во время Женской исторической ночи! Она работала над созданием нескольких улиц и мест, названных в честь женщин в округе Грюнерлокка. Она является архивариусом и занимает должность Красного в Комитете по здравоохранению и социальным вопросам в округе Грюнерлокка.

8 мая: На месте!

 

Kvinnehistorisk natt i Ås 2019

3.4.2019 Live Holck Johannessen источник

Kvinnehistorisk natt i Lillestrøm  2019

8.5.2019 Maria Nygård Molund и Stina Widén источник

11 gater i Lillestrøm by har nå blitt omdøpt og kalt opp etter nålevende og historiske kvinnelige store dirigenter! #kvinnehistorisknatt

11 улиц в городе Лиллестрём теперь переименованы и названы в честь живых и исторических великих женщин-дирижёров! #kvinnehistorisknatt

Kvinnehistorisk natt på Sørlandet 2019

7.5.2019 источник

Først publisert i Lindesnes avis 04.mai 2019

Hvordan er ståa i Mandal og Kristiansand når det kommer til representasjon av kvinner i det offentlige rom?

Kvinnenavn i det offentlige rom er dessverre en sjeldenhet. Hvis du kikker rundt deg i en hvilken som helst by i Norge vil du merke at gatene er oppkalt etter menn, bystene og statuene er av historiske menn, og byrommet – i likhet med resten av offentligheten – er dominert av menn. Når kvinner ses i byen er det ofte som passive objekter på byens reklameflater.

I Mandal er over 20 gater og veier oppkalt etter historiske menn både fra Mandal og andre steder. På kvinnesiden stiller vi dårligere. Vi har vi Giert Karis Plass; en plass oppkalt etter madam Karen Friedrichsdatter Tørresen. Hun er redusert til sitt kallenavn Gierts Kari – sin manns vedheng.

Ved kommunesammenslåingen vil vi få vår første gate oppkalt etter en kvinne ved hennes fulle navn. Nemlig Ellen Gleditsch. Da hun ble foreslått til fordel for Marta Steinsvik nå i vår, kom det frem at hun var ukjent for mange mandalitter, inkludert vår ordfører, og Lindesnes Avis fikk ikke heller godt frem hvorfor hun burde hedres med en egen gate. De er ikke alene.

I Kristiansand er over 40 gater og veier oppkalt etter historiske menn, og kun 2 oppkalt etter historiske kvinner. Og da møterommene i Rådhuskvartalet ble oppkalt etter pionerkvinnene Else Marie Jakobsen, Mathilde Jensen, Anna Jensen, Karen Biltzing, Gerda Ring, Antonette Braarvik, Henriette Bie Lorentzen og Anna Jakobsen, ble det presentert i FVN som «Bjørneboe skvises fra Rådhuskvartalet. Hørt om Karen Biltzing? Ikke det, nei. Men navnet hennes kan nå bli satt på et møterom i det nye Rådhuskvartalet til fortrengsel for Jens Bjørneboe».

At en ikke vet at Ellen Gleditsch var Norges første spesialist på radioaktivitet eller at Karen Biltzing var den første norske jordmoren med kongelig autorisasjon er kjernen av problemet.

Det mangler nemlig ikke historiske kvinner. Selvsagt ikke. Likevel er kvinner kraftig underrepresentert når historien skrives, både på papiret og i stein. Byster, statuer, blå skilt og gater er måter å videreføre historien på, og gjøre den kjent for flere.

Derfor feires Kvinnehistorisk Natt i flere byer over hele landet. Det er kun avdøde, norske personer som kan få noe oppkalt etter seg i Norge, men i mai vil Mandal og Kristiansand farges med navn på døde, som levende, norske og utenlandske historiske kvinner.

Av Maren Garmann Launes, Kvinnefronten Sørlandet

Впервые опубликовано в газете Lindesnes 04 мая 2019 г.

Как обстоят дела с представленностью женщин в общественном пространстве в Мандале и Кристиансанде?

К сожалению, женские имена в общественных местах являются редкостью. Если вы посмотрите вокруг себя в каком-либо городе Норвегии, вы заметите, что улицы названы в честь мужчин, бюсты и статуи принадлежат историческим людям, а в городском пространстве, как и в остальной части общества, преобладают мужчины. Когда женщин видят в городе, они часто похожи на пассивные объекты на рекламных поверхностях города.

В Мандале более 20 улиц и дорог названы в честь мужчин из Мандала и других мест. С женскими именами у нас похуже. У нас есть Герт Карис Пласс, место, названное в честь мадам Карен Фридрихсдаттер Торресен. Это место называют Герт Кари – без упоминания о муже.

Скоро у нас будет первая улица, названная в честь женщины – и с её полным именем. А именно Эллен Гледич. Когда этой весной мы предложили назвать улицу в честь писательницы Марты Стейнсвик, выяснилось, что она была неизвестна многим депутатам, включая нашего мэра, и газета Линдеснес Авис также не понимала, почему Марту следует удостоить отдельной улицей. Они не одиноки.В Кристиансанне более 40 улиц и дорог названы в честь важных для истории мужчин, и только 2 названы в честь важных для истории женщин. И когда залы заседаний в квартале мэрии были названы в честь женщин-первооткрывателей Эльзы Мари Якобсен, Матильды Дженсен, Анны Йенсен, Карен Билтцинг, Герды Ринг, Антонетты Браарвик, Генриетты Би Лоренцен и Анны Якобсен, они были представлены в FVN как «Город Бьёрнебо, выдаваемый из города. Слышали про Карен Билтцинг? Нет, нет. Но ее имя теперь можно увидеть в nye Rådhuskvartalet til fortrengsel for Jens Bjørneboe.

То, что вы не знаете, что Елена Гледич была первым норвежским специалистом по радиоактивности, или что Карен Билтцинг была первой норвежской акушеркой с королевским разрешением – суть проблемы.

…Тем не менее, женщины недостаточно представлены, когда история пишется как на бумаге, так и в камне. Бюсты, статуи, синие таблички и улицы – это способы продолжить историю и сделать ее известной многим.

Вот почему Женская историческая ночь отмечается в нескольких городах страны. В Норвегии улицы и площади называют только в честь умерших норвежцев, но в мае Мандал и Кристиансанн будут украшены как именами мертвых, так и живых, норвежских и иностранных женщин, значимых для истории.

Марен Гарманн Лонес, Женский фронт Южной Норвегии

Женская историческая ночь в Бергене 2019

источник

Антифашистский плакат, который появился в этом году в Бергене – очень важен. См. статью  Как правильно носить сумочку. Оружие Дануты Даниэльссон

Kvinnehistorisk natt i Mandal 2019

8.5.2019 источник

 

Kvinnehistorisk natt i Kristiansand 2019

8.5.2019 встреча группы была в 18.00 в  Wergelandsparken источник

Natten da glemte kvinner får sin plass

8-18.5.2019 Kari Løberg Skår, Kristin Olse, Håkon Raa, Сhristina Cantero источник

Det finnes nesten ikke gater som er oppkalt etter kvinner. Natt til 9. mai ble det gjort noe med.

– Vi ønsker at folk skal stoppe opp og tenke over hvorfor det er sånn. Kvinner er jo ikke dårligere enn menn. De er bare dårligere representert i historien, sier leder for Kvinnefronten i Kristiansand og omegn Maren Garmann Launes.

Da det årlige arrangementet «Kvinnehistorisk natt» gikk av stabelen natt til 9. mai, ble det klistret lapper med kvinnenavn over flere gateskilt.

Årsaken er at forskjellen mellom kvinnelige og mannlige gatenavn er stor:

I Kristiansand er 40 gater oppkalt etter menn. Kun to er oppkalt etter kvinner.

Ifølge Launes er målet å gjøre folk mer bevisste på at kvinner har hatt betydning i vår felles historie, selv om det ikke alltid virker sånn.– Helt på sin plass

I Mandal ble gatenavnene endret én kveld tidligere.Det hadde ordfører Alf Erik Andersen (Frp) fått med seg.– Jeg synes det er greit at det blir satt søkelys på dette, slik at vi som politikere og ansatte i kommunen blir vårt ansvar bevisst med tanke på historien, sier han. Når det gjelder kjønnsbalansen på gatenavn har Mandal heller ikke noe å skryte av. 20 gater er oppkalt etter menn. Ingen har navn etter kvinner.Nå er det imidlertid noe på gang. I forbindelse med den forestående sammenslåingen med to nabokommuner, må én av gatene skifte navn.

Da navnet kom på bordet, fikk ordføreren en a-ha-opplevelse.

– Jeg har lest en del om Mandals historie, men må ærlig innrømme at akkurat det navnet var nytt for meg, sier Andersen.

Navnet var Ellen Gleditsch.

Ordføreren måtte google seg frem til hvem hun var.

Ellen Gleditsch født i Mandal i 1879, var en norsk kjemiker som hadde radioaktivitet og radiokjemi som sine forskningsfelt. I 1929 ble hun landets andre kvinnelige professor.

Oppfordrer flere byer til å gjøre det sammeKvinnefronten hang også opp kvinnelige veinavn i Oslo, Tromsø, Larvik og Ås. På hjemmesiden sin skriver de at 750 steder i Oslo er oppkalt etter menn, og bare 100 etter kvinner.

Maren Garmann Launes håper at stuntet vil føre til at folk gjør som ordføreren i Mandal – googler navnene og prøver å finne ut mer om kvinnene.

Camilla Collett er én av de to kvinnene som har en gate oppkalt etter seg i Kristiansand. Launes skulle gjerne sett at det ble gjort litt mer stas på forfatteren.

– Hun har en «gatestubb» utenfor sentrum, men jeg skulle gjerne sett navnet hennes på et mer sentralt sted – og da gjerne som «Camilla Colletts plass»

Biltzing har foreløpig bare fått et møterom i rådhuskvartalet oppkalt etter seg.

Ночь, когда забытые женщины получают свое место

Почти нет улиц, названных в честь женщин. В ночь на 9 мая что-то изменилось.

– Мы хотим, чтобы люди остановились и подумали, почему это так. Ведь женщины не уступают мужчинам. Они слабо представлены в истории, говорит глава Женского фронта в Кристиансанне и его окрестностях Марен Гарманн Лонес.

Когда в ночь на 9 мая было запущено ежегодное мероприятие «Женская историческая ночь», на нескольких дорожных знаках были наклеены таблички с женскими именами.

Причина в том, что разница между количеством женских и мужских названий улиц велика:

В Кристиансанне 40 улиц названы в честь мужчин. Только две названы в честь женщин.

По словам Лаунеса, цель состоит в том, чтобы люди лучше осознавали важность женщин в нашей общей истории.

В Мандале названия улиц были изменены вечером ранее. Мэр Альф Эрик Андерсен (Frp) был проинформирован об этом. Я думаю, что это хорошо, когда мы думаем об этом и когда мы как политики и сотрудники коммуны будем думать о истории. Когда мы смотрим на гендерный баланс в названиях улиц, Мандалу нечем хвастаться. 20 улиц названы в честь мужчин. И нет ни одной улицы, названной в честь женщин.

Теперь, однако, что-то меняется. В связи с предстоящим слиянием двух соседних муниципалитетов одна из улиц должна сменить название.

Когда имя появилось на столе, мэр удивился.

– Я много читал об истории Мандала, но, честно говоря, должен признать, что именно это имя было для меня новым, – говорит Андерсен.

Имя было Эллен Гледич. Мэр должен был погуглитьо, кем она была. Эллен Гледич, родившаяся в Мандале в 1879 году, была норвежским химиком, занималась радиоактивностью и радиохимией. В 1929 году она стала второй женщиной-профессором в стране.

Призывает больше городов делать то же самое

Женский фронт также повесил женские таблички в Осло, Тромсё, Ларвике и Осе. На своем сайте они пишут, что 750 мест в Осло названы в честь мужчин, и только 100 в честь женщин.

Марен Гарманн Лонес надеется, что трюк заставит людей вести себя, как мэр Мандала, – Google имена и попытаться узнать больше о женщинах.

Камилла Коллетт – одна из двух женщин, назвавших ее улицу в Кристиансанне. Launes хотел бы сделать немного больше хорошей работы над автором.

– У нее есть «gatestubb» за пределами центра, но я хотел бы видеть ее имя в центре – мне бы понравилась «площадь Камиллы Коллетт»

На сегодняшний момент в честь первой норвежской акушерки Билтцинг названа только одна комната для переговоров в горсовете.

– Mo i Rana har blitt mer likestilt i dag

9.5.2019 Hedda Hiller источник

Kvinnefronten har i natt byttet ut gatenavn i Rana med kjente kvinner.

Kvinnehistorisk natt er et samarbeidsprosjekt mellom feministiske organisasjoner i landet. Natt til 9. mai har Kvinnefronten aksjonert og byttet ut endel gatenavn med kjente kvinner, som styrkeløfter Inger Blikra, Jordmor Paulsen (Kathrine Paulsen journ. anm.), Kari Bremnes og Elsa Laula.

– Hvis du kikker rundt deg i en hvilken som helst by i Norge vil du merke at gatene er oppkalt etter menn, bystene og statuene er av historiske menn, og byrommet i likhet med resten av offentligheten, er dominert av menn, skriver Lena Adams i Kvinnefronten i en pressemelding til Rana No.

Hun viser til hovedstaden hvor det er en stor overvekt av menn som har gater og plasser oppkalt etter seg, mens viktige historiske kvinner har måttet vike.– Her går det alt for sakte fremover! Oslo bystyre har vedtatt å «legge føringer» for kjønnsbalanse når steder skal få personnavn. Kvinnefronten mener at føringer ikke er nok! Når 750 steder er oppkalt etter menn, og kun 100 etter kvinner, så sier det seg selv at det vil ta enormt lang tid for å få til kjønnsbalanse kun ved å innføre «føringer», skriver Adams.

– Kvinnefronten foreslår å begynne med å omdøpe et av de to stedene som har fått tildelt samme mannsnavn. Deretter foreslår vi å oppkalle alle steder som skal ha personnavn etter kvinner, frem til vi er 750, vi også. Det er på tide av kvinner skrives tilbake inn i historien, og blir synlige i gatene! Derfor markerer vi Kvinnehistorisk natt 8.mai. Vi farger byrommet med kvinner.

– Мо и Рана сегодня стал более равноправными

Женский фронт переименовал названия улиц в Ране в честь знаменитыми женщинами.

Женская историческая ночь – это совместный проект феминистских организаций страны. В ночь на 9 мая Женский фронт принял меры и переменил названия улиц в честь известными женщинами, такими как силовая атлетика Ингер Бликра, акушерка Катрин Полсен, Кари Бремнес и Эльза Лаула.

– Если вы посмотрите вокруг себя в каком-либо городе Норвегии, вы заметите, что улицы названы в честь мужчин, бюсты и статуи – мужские, а в городском пространстве, как и в остальной части общества, преобладают мужчины, пишет Лена Адамс из Женского фронта в пресс-релизе для Рана и Мо.

Она указывает, что в столице в городском пространстве также преобладают мужчины. – Всё происходит слишком медленно! Городской совет Осло решил «заложить руководящие принципы» в отношении гендерного баланса, когда каким-то местам следует давать личные имена. Женский фронт считает, что намерения недостаточно! Когда 750 мест названы в честь мужчин, и только 100 – в честь женщин, само собой разумеется, что для достижения гендерного баланса потребуется огромное количество времени.

– Женский фронт предлагает начать с переименования мест, которым присвоено одно и то же мужское имя. Затем мы предлагаем назвать все новые улицы в честь женщин, до тех пор, пока их не станет 750. Пора женщинам вернуться в историю и стать заметными на улицах! Вот почему мы отмечаем Женскую историческую ночь 8 мая. Мы украшаем городское пространство женщинами.

8.5.2019 Участницы женского пешеходного коллектива Trimmings источник

Gåfraksjonens tur 8.mai. Kirsti og Synøve gikk en polithur da det var stor frafall og dårlig vær for bål i fjære som opprinnelig planlagt. Kirsti gikk fra Fagereng til kirkeparken og møtte Synøve på mellomveien 19.45. I  kirkeparken kl 20 møtte vi de andre damene fra Kvinnefronten som skulle gjennomføre kvinnehistorisk natt. Målsettingen var å gjøre historiske kvinner (flesteparten nord norske, men også noen andre) mer synlige i bybilder ved å henge opp gateskilt med navn på kjente kvinner og noen små plakater med fakta om historiske kvinner.  Vi delte oss i grupper og Kirsti og Synøve gikk sammen med en tredje dame. Vi bega oss på hjemvei kl 22

Тур 8 мая. Кирсти и Синеве отправились в политическую поездку, так как погода повлияла на изначальные планы. Кирсти отправился из Фагеренга в церковный парк и встретил Синеву в середине 19:45. В церковном парке в 8 часов вечера мы встретили других женщин из Женского фронта, которые должны были провести Женскую историческую ночь. Цель состояла в том, чтобы сделать исторических женщин (большую часть северных норвежек, а также некоторых других) более заметными на городских пейзажах, повесив уличные таблички с именами знаменитых женщин и несколько небольших плакатов с фактами об исторических женщинах. Мы разделились на группы, и Кирсти и Синёве пошли с третьей леди. Мы вернулись домой в 10 вечера.

Vil ha Anne Grete Preus’ gate


Anne Grete Preus (1957-2019), her fotografert i 2009
Foto: Mimsy Møller

27.8.2019 Bernt Erik Pedersen источник

Anne Grete Preus bør hedres med sin egen plass i Oslo, mener rock-kollega. En god idé, synes byrådsleder Raymond Johansen.

– Oslo er full av gater og plasser oppkalt etter aristokrater fra 1700-tallet som ingen aner hvem er. Nå bør det komme et initiativ for å gi Anne Grete Preus en gate eller plass, sier Morten Jørgensen, forfatter og artist.

Søndag kveld døde den folkekjære artisten Anne Grete Preus, etter en tids sykdom og lang tids kamp mot kreft.

Hyllestene har strømmet på fra artister og publikum landet over.

Fra kontorene til Anne Grete Preus’ plateselskap Warner Music Norge på Karl Johan ble det mandag flagget på halv stang.

«En banebryter og en krigersjel er død, men jeg ser fram til en dag å kunne rusle i Anne Grete Preus gate eller krysse Anne Grete Preus plass. Det skulle bare mangle», skrev Morten Jørgensen på sin Facebook-side søndag kveld.

Overfor Dagsavisen utdyper Jørgensen:

– Anne Grete var enestående. Hun kom inn i norsk rock på et tidspunkt hvor jenter i rock ble omtalt som «syngedamer». Det går knapt an å måle hvor mange jenter som har begynt å synge og spille på grunn av Anne Grete.

Han kjente Anne Grete Preus fra Oslos rockmiljø, og var frontfigur i bandet Lumbago på 70- og 80-tallet mens Anne Grete Preus gjorde seg bemerket i bandet Veslefrikk. Jørgensen har senere vært aktiv i en rekke band, og skrev det som er blitt kalt den store norske rock-romanen med «Sennepslegionen» (1987).

– Det ville være rimelig at Anne Grete Preus nå ble hedret med en gate eller en plass. Det bør være i Oslo, og det bør komme et initiativ fra Rådhuset. Raymond Johansen kan ordne dette, sier Morten Jørgensen og sender utfordringen over til byrådslederen.

– Nå bygges det overalt i Oslo. Det bør være mange muligheter for å finne en plass for Anne Grete Preus. Man kan begynne allerede nå på byplanleggings- stadiet.

– Helt enig

Et bra initiativ, synes byrådsleder Raymond Johansen om forslaget fra Morten Jørgensen.

– Anne Grete Preus var en fantastisk artist og låtskriver. Jeg er helt enig i at hun bør hedres, og hun er en utmerket kandidat til å få oppkalt en gate eller en plass etter seg, kommenterer Raymond Johansen på e-post til Dagsavisen.

Fram til 2013 var det bystyret som bestemte gatenavn i Oslo. Nå er det bydelsutvalgene i Oslo som tildeler nye gatenavn, mens bystyret fortsatt kan tildele gate- og veinavn i Oslo sentrum.

– Det er bydelsutvalgene som bestemmer navn på sine gater og plasser. Jeg utfordrer bydelsutvalgene til å komme med forslag, skriver Raymond Johansen til Dagsavisen.

Fra 1985 bodde Anne Grete Preus på Frogner i Oslo, først i en villa i Madserud Alle. Den siste tiden bodde hun i en leilighet i Skovveien ved Riddervolds plass.

Gater kan ikke oppkalles etter levende personer. Endringer av gatenavn kan bare foretas «der eksisterende navn innebærer betydelig praktisk ulempe», heter det i Oslo kommunes instruks for navngiving. Gater og veier kan oppkalles etter «kjente/stedstilknyttede betydningsfulle avdøde personer».

Det er sjelden at gater blir oppkalt etter kjente Oslo-kunstnere.

I 2006 ble Joakim Nielsens gang innviet på Grønland i Oslo.

I 2012 fikk en veistrekning i den nye Ensjøbyen navnet Sigurd Hoels vei.

I 2016 ga bystyret navn til flere nye gater og plasser i Bjørvika, hvor plassen foran det nye hovedbiblioteket skal oppkalles etter Anne Cath Vestly.

Kvinnefronten har de siste årene hatt årlige aksjoner på Kvinnehistorisk natt for flere gater og plasser oppkalt etter kvinner. I Oslo er det 750 veier og gater oppkalt etter menn, og 100 har kvinnenavn, påpeker Kvinnefronten.

– Vi stiller oss 100 prosent bak forslaget om å oppkalle en gate eller en plass etter Anne Grete Preus, sier Daisy Elisabeth Sjursø, talsperson i Kvinnefronten. Nå vil Kvinnefronten føye til Anne Grete Preus til sin liste over 56 kvinner de mener fortjener en plass i Oslos offentlighet.

– Anne Grete Preus banet vei for kvinner i musikkbransjen, og var et forbilde for mange som ville bryte med kjønnsroller. Flere gater bør navngis etter kvinner, og Anne Grete Preus er en riktig kandidat, synes Sjursø.

Fakta: Anne Grete Preus (1957-2019)

Norsk artist. Født i Haugesund, oppvokst på Lillestrøm.
Først kjent som frontfigur i gruppen Veslefrikk (1977-82), siden i bandet Can Can (1983-87)
Debuterte som soloartist i 1988 med «Fullmåne», der hun tonsatte tekster av Jens Bjørneboe.
«Lav sol, høy himmel» (1989) var hennes første album med egne sanger.
Albumet «Millimeter» (1994) ble hennes største salgssuksess.
«Et sted å feste blikket» (2013) ble hennes siste album. Samme år ble hun tildelt Spellemanns hederspris og innlemmet i Rockheim Hall of Fame.
Ble i 2017 ansatt som professor II i rytmisk musikk ved Universitetet i Agder.

Diagnostisert med nyresvulst første gang i 2007. Døde søndag 25. august etter en tids sykdom.

Энн Грет Преус должна быть удостоена чести иметь свою площадь в Осло, считает коллега по рок-музыке. Хорошая идея, кажется, городской советник Раймонд Йохансен.

– Осло полон улиц и мест, названных в честь аристократов 18-го века, никто не имеет понятия, кто они такие. Нужно назвать в честь Анны Грете Преус улицу или площадь, говорит Мортен Йоргенсен, писатель и артист.

В воскресенье вечером популярная артистка Анна Грете Преус умерла после продолжительной болезни и долгой борьбы с раком. Люди вспоминали её по всей стране.

В офисе звукозаписывающего лейбла Warner Music Norway Энн Грет Преус на Карла Йохана в понедельник спустили флаг.

«Душа первопроходца и воина мертва, но я с нетерпением жду, когда однажды смогу прогуляться по улице Анны Греты Преус или пересечь площадь Анны Греты Преус… “, написал Мортен Йоргенсен на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

Обращаясь к Дагсавизену, Йоргенсен разрабатывает: – Анна Грета была выдающейся. Она вошла в норвежский рок в то время, когда девушек в рок называли «поющими дамами». Вряд ли можно измерить, сколько девушек начали петь и играть благодаря Анне Грете.

Он знал Анну по рок-сообществу Осло и был лидером группы Lumbago в 70-х и 80-х годах, в то время как играла в группе Veslefrikk. Позже Йоргенсен принимал активное участие во многих группах и написал так называемый великий норвежский рок-роман с «Горчичным легионом» (1987).

– Было бы разумно, чтобы Преус была удостоена чести улицы или места. Это должно быть в Осло, и должна быть инициатива от мэрии. Раймонд Йохансен может это исправить, предлагает Мортен Йоргенсен руководителю городского совета.

– Сейчас Осло расширяется. Должно быть много возможностей найти место для Анны Грете Преус. Вы можете начать уже на этапе планирования города.

– Полностью согласен

Хорошая инициатива, – вот что городской советник Раймонд Йохансен думает о предложении Мортена Йоргенсена.

– Анна Грета Преус была фантастическим художником и автором песен. Я полностью согласен с тем, что она должна быть удостоена чести, и она является прекрасным кандидатом для того, чтобы в честь неё назвать улицу или площадь», – комментирует Рэймонд Йохансен в электронном письме в Dagsavisen.

До 2013 года городской совет определился с названиями улиц в Осло. Теперь именно районные комитеты в Осло присваивают новые названия улиц, а городской совет по-прежнему может присваивать названия улиц и дорог в центре Осло.

– Именно районные комитеты определяют названия своих улиц и мест. Я призываю окружные комитеты выдвигать предложения, – пишет Раймонд Йохансен Дагсавизену.

С 1985 года Анна Грете Преус жила во Фрогнере в Осло, сначала на вилле в Мадсеруд Алле. Недавно она жила в квартире в Сковвейене возле дома Риддервольда.

Улицы не могут быть названы в честь живых людей. Изменения в названиях улиц могут быть внесены только «там, где существующие названия влекут за собой значительные практические неудобства», указание муниципалитета Осло для обозначения штата Улицы и дороги могут быть названы в честь “известных / связанных с местом значимых умерших людей”.

Улицы редко называют в честь известных художников Осло. В 2006 году в Гронланде в Осло появился топоним Joakim Nielsens gang В 2012 году в Энсйо появился Sigurd Hoels vei. В 2016 году городской совет назвал несколько новых улиц и мест в Бьёрвике, где пространство перед новой главной библиотекой будет названо в честь Анны Кэт Вестли.

В последние годы «Женский фронт» проводит ежегодные кампании «Женская историческая ночь», переименовывая улицы в честь женщин. В Осло насчитывается 750 дорог и улиц, названных в честь мужчин, и 100 имеют женские имена, подчеркивает Женский фронт.

– Мы на 100 процентов поддерживаем предложение назвать улицу или площадь в честь Анны Грете Преус, – говорит Дейзи Элизабет Сюрсо, представитель Женского фронта. Теперь Женский Фронт добавит Анн Грет Преус в свой список из 56 женщин, которые, по их мнению, заслуживают места в публичном пространстве Осло.

– Анна Грете Преус проложила путь для женщин в музыкальной индустрии и стала примером для многих, кто порвал с гендерными ролями. Несколько улиц должны быть названы в честь женщин, и Анн Грет Преус является подходящим кандидатом, считает Сюрсё.

Факты: Энн Грет Преус (1957-2019)

Норвежская артистка. Родилась в Хаугесунде, выросла в Лиллестрёме.
Стала известна как фронтвуман в группе Veslefrikk (1977-82), затем в группе Can Can (1983-87)
Дебютировала как сольный артист в 1988 году с «Полнолунием», где сочинила песню на стихи Йенса Бьёрнебо.
“Low Sun, High Sky” (1989) был ее первым альбомом ее собственных песен.
Альбом “Миллиметр” (1994) стал ее самым большим коммерческим успехом.
“A Place to Look Out” (2013) стал ее последним альбомом. В том же году она была награждена Почетной наградой Спеллемана и введена в Зал славы Рокхейма.
В 2017 году он был нанята в качестве профессора II по ритмической музыке в университете Агдера.
Диагноз: опухоль почки впервые в 2007 году. Умер в воскресенье, 25 августа, после периода болезни.

 

В 2019 году снова разгорелись дебаты о проекте студентов Норвежского университета естественных и технических наук для Женской исторической ночь 2016 года

Где женщины?

подробнее можете прочитать о нём на странице Женская историческая ночь в Норвегии в 2016-2017 годах

26.9.2019 источник

Debatten om exphil på NTNU har igjen blusset opp. For tre uker siden skrev Klassekampen om at den nye læreboka i faget kun inneholder 3 kvinnelige filosofer, mot 66 menn.

Noen dager senere kaller Truls Wyller, en av forfatterne av læreboka, forsøket på å øke kvinneandelen for “historieforfalskning”.

I tillegg til å overse den rollen kvinner faktisk har spilt er dette en misforståelse av hva ex.phil ved NTNU nå skal være. Den er ikke lenger idehistorisk, så mannsfokuset må leses som et aktivt valg.

Дискуссия об exphil в NTNU снова разгорелась. Три недели назад газета Классекампен напписала, что новый учебник по этому предмету содержит только 3 женщин-философов против 66 мужчин.

Несколько дней спустя Трулс Уиллер, один из авторов учебника, назвал попытку увеличить долю женщин за «фальсификацией истории».

В дополнение к игнорированию роли, которую фактически сыграли женщины, это неправильное понимание того, каким должен быть ex.phil в NTNU. Он больше не идеологический, поэтому мужской фокус должен восприниматься как активный выбор.

Анонс Женской исторической ночи в Тромсё 2019

Был опубликован активистками Женского фронта в фб и в detskjeritromso.nо

Встреча назначалась в 20.00 в Kirkeparken

Når du kikker rundt deg i byen, vil du fort merke at få gater er oppkalt etter kvinner. I Tromsø har vi 28 statuer oppkalt etter menn og 0 statuer oppkalt etter historiske kvinner. Byrommet er i likhet med resten av offentligheten preget av menn.

Derfor markerer vi Kvinnehistorisk natt – bli med!

Det gjøres på følgende måte:
1. Print ut, tegn eller mal plakater eller “gateskilt” med kvinner dere vil se i byrommet. (Vi legger ut ulike forslag dere kan printe i arrangementet her)
2. Vi møtes i Kirkeparken, og deler oss opp i mindre grupper og hjelper hverandre med å henge dem opp i byen.

Målet er å synliggjøre kvinnehistorie. Her det ingen regler, bare kjør på med kvinner du digger og ser opp til!

Когда вы осмотрите город, вы скоро заметите, что немногие улицы названы в честь женщин. В Тромсё у нас есть 28 статуй, названных в честь мужчин, и 0 статуй, названных в честь исторических женщин. В городском пространстве, как и в остальной части общества, доминируют мужчины.

Вот почему мы отмечаем Ночь женской истории – присоединяйтесь!

Это делается следующим образом:
1. Распечатайте, нарисуйте или раскрасьте плакаты или «дорожные знаки» с женщинами, которых вы хотите видеть в городской комнате. (Мы публикуем различные предложения, которые вы можете распечатать здесь)
2. Мы встречаемся в Церковном парке и делимся на небольшие группы и помогаем друг другу повесить их в городе.

Цель состоит в том, чтобы сделать историю женщин более заметной. Здесь нет никаких правил, просто приходите с важными для вас женщинами.

7.5.2019 они также опубликовали следующую картинку, рассказывающую что в Тромсё только 6 улиц названы в честь женщин и только одна из низ в центре.

Надо заметить, что когда Квиннефронт только присоединился к акции и начал клеить плакаты в Осло, они ставили логотип на плакаты с ночным фоном и удалось убедить их убрать логотип. Но вот в 2019 году в Тромсе, провинциальном норвежском городке, всплыла табличка с хэштегом женского фронта и была сделала такая вот листовка. Используя макеты головной организации они не ставили на них лого. Продолжим говорить на эту тему с норвежскими активистками.

9.5.2019 были опубликованы фото с ЖИН в Тромсё источник

 

Fredrikstad-gater «omdøpt» i natt. Grace Bullen blant dem som fikk «egen gate» 2019

Авторы: Hannah Berg, Sol Skipnes, Thomas Nilsen, Tuva Skjelstad, Ingerid Martinsen Fareed, Latoya Wang, medlemmer Rødt og RU i Fredrikstad  8.8.2019 источник

Rødt har hengt opp skilt med sine egne gatenavn i «kvinnehistorisk natt»: – Ser du et navn du ikke kjenner? Søk det opp på nettet da vel. Historien er full av imponerende kvinner.

Natt til 8. august hengte Rødt Fredrikstad og Rød Ungdom Fredrikstad opp nye gatenavn i sentrum. Kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning. Vi er halvparten av historien. Allikevel er forholdet mellom gater oppkalt etter menn og gater oppkalt etter kvinner skjevt. I Fredrikstad er bare et fåtall gater oppkalt etter kvinner. Med så mange spennende byutviklingsprosjekter på gang i byen vår ønsker vi å sette fokus på denne ubalansen. Fredrikstad og Norge har mange kvinner å være stolte over. Det er på tide at flere kvinner også får gater oppkalt etter seg.

Ved å henge opp egenproduserte gateskilt med navnene til norske kvinner viser vi hvordan gatebildet kunne, og burde, se ut.
Vanligvis må man være død for å få en park eller gate oppkalt etter seg, men vi velger å hylle våre kvinnelige helter uansett om de er nålevende eller ikke. Målet er å synliggjøre kvinnehistorie.

Vi oppfordrer deg til å bli kjent med kvinnene som pryder bybildet de neste dagene.

I flere norske byer arrangeres det «kvinnehistorisk natt». Vi håper dette kan bli en tradisjon også i Fredrikstad.

Underrepresentasjon av kvinner og kvinners historie er fortsatt et stort problem. Også i politikken og deler av arbeidslivet har det lenge vært en skjevfordeling mellom kvinner og menn. I bystyret i dag sitter det 33 menn og 20 kvinner. Altså er mer enn 3/5 deler av våre folkevalgte menn. I dag har vi bare én kvinnelig gruppeleder og Fredrikstad har bare hatt én kvinnelig ordfører. Dette er heldigvis i ferd med å snu. Kvinneandelen i politikken øker. Til valget i år står tre kvinner som førstekandidat for sine partier (Rødt, SV og Sp). Altså er sjansen stor for at vi ender opp med tre kvinnelige gruppeledere etter høstens valg.

Fredriksstad Blad hadde før sommeren en artikkel på trykk om unge kvinner i politikken. Dette har vi latt oss inspirere av og velger også å gi partienes kvinnelige toppkandidat på årets valglister egne gater. Disse vil du finne med partitilhørighet i parentes.

Vi oppfordrer deg til å bli kjent med kvinnene som pryder bybildet de neste dagene. Ta deg en titt rundt om i Fredrikstad sentrum. Ser du et navn du ikke kjenner? Søk det opp på nettet da vel. Historien er full av imponerende kvinner.

Улицы Фредрикстада “переименовали” сегодня вечером. Грейс Буллен среди тех, кто получил «собственную улицу»

Грейс Буллен получила табличку с ее именем на Флескеторвет в ночь на четверг. – Во Фредрикстаде и в Норвегии есть много женщин, которыми можно гордиться. Пришло время, чтобы было больше женщин, в честь которых назвали улицы, пишет партия Род, которая стояла за кампанией.

Род (Красные) повесили таблички с собственными названиями улиц в «Ночи женской истории»: – Ты видишь имя, которое не знаешь? Погугли. История полна впечатляющих женщин.

В ночь на 8 августа Род-Фредрикстад и Род-Унгдом-Фредрикстад вывесили новые названия улиц в центре. Женщины составляют половину населения мира. Мы половина истории. Тем не менее, отношение улиц, названных в честь мужчин, к улицам, названным в честь женщин, искажено. В Фредрикстаде только несколько улиц названы в честь женщин. В нашем городе так много интересных проектов по развитию города, и мы хотим сосредоточиться на этом дисбалансе.

Вешая самодельные таблички с именами норвежских женщин, мы показываем, как улича может и должна выглядеть.

Обычно нужно быть мертвым, чтобы назвать парк или улицу в честь них, но мы решили отдать дань уважения нашим женщинам-героиням, независимо от того, живы они или нет. Цель состоит в том, чтобы сделать историю женщин более заметной.

Мы рекомендуем вам познакомиться с женщинами, которые украшают город в течение следующих нескольких дней.

В нескольких норвежских городах организована «Женская историческая ночь». Мы надеемся, что это может стать традицией и в Фредрикстаде.

Недостаточное представительство женщин и истории женщин по-прежнему является серьезной проблемой. В политике и части трудовой жизни также существует долгое разделение между женщинами и мужчинами. Сегодня в городском совете 33 мужчины и 20 женщин. Таким образом, более 3/5 частей наших избранных депутатов – мужчины. Сегодня у нас есть только одна женщина-лидер группы, а в Фредрикстаде была только одна женщина-мэр. К счастью, это скоро переменится. Доля женщин в политике увеличивается. На выборах этого года три женщины являются первыми кандидатами в свои партии (Красные, SV и Sp). Так что есть большая вероятность, что после осенних выборов у нас будет три женщины-лидера.

В местной газете была напечатана статья о молодых женщинах в политике. Мы были воодушевлены этим и также решили предоставить женщинам-кандидатам на выборах в этом году свои улицы. Это вы найдете с партийной принадлежностью в скобках.

После исторической ночи Рэда Nygaardsgata был назван в честь Катти Анкер Мёллер. Виви Хауг, Грейс Буллен и леди Хагеруп получили свои значки. У таких же защитников женщин, как Джина Крог, Фредрикке Квам, Лиз Линдбек, Бетзи Кьельсберг и Элиз Оттесен-Йенсен.

* Недопустимо использовать Женскую историческую ночь для политической пропанагды перед выборами, как это делают многие политики. Раньше мы наблюдали такое в России. К сожалению, это случилось и в Норвегии.

Плакаты для Женской исторической ночи в Барселоне 2019

19.4.2019 Любава Малышева источник

Макеты плакатов по ссылке

 

Поделиться

Leave a Response

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.